WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W EDUKACJI SZKOLNEJ I W RODZINIE NA UKRAINIE (WYBRANE ASPEKTY)

Autor

  • Władimir Pasicznik Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2019.11 (1)

Streszczenie

Artykuł przedstawia problematykę (wybrane aspekty) rozwoju wychowania fizycz­nego i rekreacji ruchowej w edukacji szkolnej oraz w rodzinie na Ukrainie. Ujem­nym zjawiskiem ostatnich lat na Ukrainie jest bowiem pogorszenie stanu zdrowia uczniów oraz szerzenie się wśród nich zachorowań. W tej sytuacji bardzo istotną rolę odgrywa stanowisko szkoły i rodziców wobec wychowania fizycznego i rekreacji sportowej, a przede wszystkim, ich aktywny i bezpośredni udział w tych ważnych.

Na Ukrainie funkcjonuje i rozwija się system rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży szkolnej, który opiera się na solidnej, normatywno-prawnej bazie, pozwalającej z optymizmem patrzeć na przyszłość wychowania fizycznego i re­kreacji ruchowej w rodzinie. Jedną z najbardziej popularnych form zaangażowa­nia rodziców w proces popularyzacji rekreacji ruchowej w rodzinie są Rodzinne Mistrzostwa Sportowe Ukrainy, które regularnie odbywają się w wielu miastach Ukrainy. Założycielem i organizatorem mistrzostw jest Asocjacja Sportów Ro­dzinnych Ukrainy. Owe zawody sportowe prowadzone są w formie sztafet z wy­korzystaniem elementów takich dyscyplin sportu jak koszykówka, piłka nożna, hokej na trawie, lekka atletyka i inne. Do udziału w mistrzostwach dopuszcza się wszystkie chętne rodzinny z dziećmi w wieku od 7 do 13 roku życia.

Decydujące znaczenie w kontekście roli i miejsca wychowania fizycznego w relacjach rodzinnych zajmuje jednak stanowisko samych rodziców. Często, niestety, rodzice zajmują bierną postawę wobec wychowania fizycznego i aktyw­ności ruchowej swoich dzieci, mimo, iż mają świadomość jakie walory zdrowotne niesie ze sobą systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Naprzeciw tym problemom wychodzą programy wychowania fizycznego w szkolnictwie ukra­ińskim, które formalnie przewidują współczesne formy organizacji zajęć, które mogą w pełni kompensować brak aktywności ruchowej u dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe: szkoła, rodzina, zdrowie, rekreacja sportowa, aktywność ruchowa, kultura fizyczna

Bibliografia

Bibliografia

Безверхня Г. В., Мотивація до занять фізичною культурою і спортом

школярів 5–11–х класів. Автореферат дисертації. Львів 2004, С. 23.

Богініч О. Л., Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей

–5 років на заняттях з фізичної культури. Автореферат дисертації,

Київ 1997, С. 30.

Васкан І. Г., Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній

діяльності, Автореферат дисертації, Луцьк, 2015, С. 30.

Вільчковський Е.С., Шиян Б. М., Цось А. В., Пасічник В.Р., Система

фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України

(XVI – початок XXI століття): порівняльний аналіз, Вежа-Друк,

Луцьк 2016, С. 239.

Жданова О., Шевців У., Вплив сім’ї на мотивацію підлітків до занять

фізичною культурою, „Молода Спортивна Наука України”, Т. 2, 2015,

С. 91–95.

Лисак І. В., Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення,

Харківська державна академія фізичної культури. Харків 2016,

С. 45–46.

Когут І. О., Руховий режим і фізичний стан дітей 6–7 річних, які

навчаються у школах різного типу, Автореферат дисертації, Київ

, С. 20.

Круцевич Т.Ю., Теорія і методика фізичного виховання різних груп

населення, Олімпійська література, Київ 2012, С. 368.

Пангелова Н. Є., Теоретико-методичні засади формування гармонійно

розвинутої дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання,

Автореферат дисертації, Київ 2014, С. 40.

Пангелова Н. Є., Формування гармонійно розвиненої особистості

дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Переяслав-

-Хмельницький 2013, С. 432.

Цось А. В., Гац Г. O., Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної

культури учнів навчальних загальноосвітніх закладів, „Фізичне

виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”,

(20), 2012, С. 201–209.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-12

Numer

Dział

Artykuły