MIEJSCE I ZNACZENIE TECHNIK PROJEKCYJNYCH W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Autor

  • Marian Zdzisław Stepulak Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2019.11 (2)

 

 Streszczenie

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie miejsca i znaczenia technik projekcyj­nych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Techniki te są przydatne do badania wielu składników osobowości, takich jak: preferencje, potrzeby, cechy zachowania, postawy, motywy oraz wiele innych właściwości. Techniki projek­cyjne odnoszą się do jednego z podstawowych mechanizmów obronnych, jakim jest mechanizm projekcji. Wśród fundamentalnych technik projekcyjnych można wyróżnić skojarzenia, uzupełnienia oraz konstrukcje. Mówimy także o takich technikach jak: techniki wizualne, werbalne, graficzne oraz zabawowe. Specyficz­nym zastosowaniem technik projekcyjnych jest obszar badań psychologicznych na zlecenie organów sądowych. Istotne w tej publikacji jest także zaprezento­wanie wad i zalet stosowania technik projekcyjnych we współczesnej praktyce psychologicznej

Słowa kluczowe: techniki projekcyjne, projekcja, mechanizm obronny, nauki hu­manistyczne i społeczne, organy sądowe.

Bibliografia

Bibliografia

Bednarek Dorota. 2016. Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodo¬wa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Braun-Gałkowska Maria. 2009. Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wy¬dawnictwo KUL.

Braun-Gałkowska Maria. 2017. Rysunek jako projekcja zmian w relacjach rodzinnych. w: Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Elżbieta Trubiłowicz (red.). Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań empirycznych i klinicznych. Lublin:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 11–25.

Bukowski Sławomir, Kosmala Barbara. 2007. Techniki projekcyjne w identy¬fikacji przekonań. „Psychoterapia”, 4 (143), s. 37–44.

Colman Andrew M. 2009. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerederecka Alicja. 2006. Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie są¬dowej. Wykorzystanie systemu Exnera. Kraków: Wydawnictwo Instytu¬tu Ekspertyz sądowych

Frank Lawrence K. 1939. Projective methods for the study of personality. “Jo¬urnal Psychology”, 8, s. 389–413.

Gierowski Józef.K., Jaśkiewicz-Obydzińska Teresa. 1996. Prawne i praktyczne problemy stosowania technik projekcyjnych w opiniowaniu dla celów sądowych. w: Alicja Czerederecka, Teresa. Jaśkiewicz-Obydzińska (red.). Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Kraków – Ba¬lice: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, s. 19–24.

Goćkowski Janusz. 2002. Repertuar technik „inżynierii dusz ludzkich”, w: Barbara. Chyrowicz (red.). Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psy¬chikę. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 115–151.

Kokoszka Andrzej. 2002. Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę – dylematy psychoterapeuty, w: Barbara. Chyrowicz (red.). Etyczne aspek¬ty ingerowania w ludzką psychikę. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 63–86.

Kubacka-Jasiecka Dorota. 1996. O metodzie projekcyjnej krytycznie raz jesz¬cze…, w: Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.). Tech¬niki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Kraków – Balice: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, s. 9–18.

Maison Dominika. 2004. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowe bada¬nia marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mazurek-Łopacińska Krystyna. 2005. Badania marketingowe. Teoria i prak¬tyka. Warszawa: PWN.

Murray Henry A. 1943. Thematic Apperception Test. Cambridge, MA; Harvard University Press.

Nowak Stefan (red.). 1965. Metody badań socjologicznych. Warszawa: PWN. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 1992. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Warszawa.

Pieter Józef. 2004. Słownik psychologiczny. Katowice: JMP Ltd.

Reber Arthur S. 2000. Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Nauko¬we SCHOLAR.

Rembowski Józef. 1986. Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa PWN.

Seligman Martin E.P. Walker Elaine F. Rosenhan David L. 2003. Psychopato¬logia. Poznań: Zysk i S-ka.

Stasiakiewicz Michał. 2000. Testy projekcyjne, w: Jan Strelau (red.). Psycho¬logia. Podręcznik akademicki. Tom, 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 491–503.

Stepulak Marian Z. 2007. Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: TN KUL.

Stepulak Marian Z. 2017. Tajemnica zawodowa psychologa. wyd. 2. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej szkoły Ekonomii i In¬nowacji w Lublinie.

Stradomska Marlena. 2018. Metody projekcyjne w ujęciu doświadczalniowo¬-analitycznym, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Huma¬nistyczne”, 18 (1), s. 87–95.

Śliwerski Andrzej. Garstka Tomasz. 2017. Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psycholo¬giczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne. „Acta Universista¬tis Loziensis. Folic Psychologica”, 21, s. 31–48.

Toeplitz-Winiewska Małgorzata. 1996. Problemy etyczne stosowania technik projekcyjnych w badaniach dla celów sądowych. w: Alicja Czerederecka, T. Jaśkiewicz-Obydzińska (red.). Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Kraków – Balice: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, s. 25–31.

Toeplitz-Winiewska Małgorzata. 2000. Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. w: Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (red.). Etyczne dylematy psychologii. Poznań: Wydawnictwo Funacji Hu¬maniora, s. 163–182.

Toeplitz-Winiewska Małgorzata. 2017. Problemy i dylematy etyczne w pracy psychologa sądowego. w: Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz. Małgorzata Toeplitz-Winiewska (red.). Etyka zawodu psycholo¬ga.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 389–404.

Strony Internetowe

[www1]https://goldenline.pl/grupy/Uczelnie_studia_studenci_absolwenci/ polskie-towarzystwo-psychologiczne/techniki-projekcyjne,2824246/ (data dostępu, 2019–07–21).

[www2] http://inquiry.com.pl/wp-content/uploads/2011/02/Metody-projek¬cyjne.pdf, (data dostępu, 2018–12–03).

[www3] https://prawo.pl/akty/dz-u-2018-1818,18758142.html, (data dostę¬pu, 2019–07–20).

[www4]http://profesor.pl/publikacja,30107,Artykuly,Techniki-projekcyjne, (data dostępu, 2019–07–17).

[www 5] http://Techniki projekcyjne – sposób na zbadanie ukrytych opinii i znalezienie kreatywnych rozwiązań, (2018–11–19).

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-12

Numer

Dział

Artykuły