PAYMENT CARDS AS THE TARGET OF CRIMINALS’ ACTIVITIES IN THE AREA OF CREDIT FRAUD

Autor

  • Katarzyna Gutbier SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2019.11 (3)

Streszczenie

Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie czy sprawcy przestępstw go­spodarczych dotyczących kart płatniczych odpowiadać mogą także jako oszuści kredytowi, tj. na podstawie art. 297 § 1 lub § 2 k.k. Omówione zostały karty płatnicze, ich rodzaje kart, dane statystyczne dotyczące wydawania kart i realizo­wanych transakcji płatniczych. Następnie przedstawiono charakterystykę teore­tyczną przestępstwa oszustwa kredytowego godzącego w obrót gospodarczy oraz problemy na jakie trafiają organy ścigania. Na końcu przedstawiono argumenty potwierdzające tezę.

Słowa kluczowe: karty płatnicze, obrót gospodarczy, przestępstwa gospodar­cze, oszustwo kredytowe, kodeks karny.

Bibliografia

References

Bury Andrzej. 2014. Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Cendrowski Harry, Martin James P., Petro Louis W. 2007. The Handbook of Fraud Deterrence, New York: John Wiley & sons Inc.

Ciszewski Jerzy. 2015. Pojęcie obrotu gospodarczego. W Polskie prawo han¬dlowe, red. Jerzy Ciszewski. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gałązka Małgorzata. 2014. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. W Kodeks Karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszaw: C.H. Beck.

Gałązka Małgorzata. 2015. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. W Kodeks Karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, red. Krzysztof Wiak. Warszaw: C.H. Beck.

Giezek Jacek red. 2014 Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Górniok Oktawia red. 2006. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Jakubski Krzysztof Jan. 2001. Wybrane aspekty prawnokarnej ochrony syste¬mu bankowych kart płatniczych. W Przestępczość z wykorzystaniem kart płatniczych, red. Mateusz Zajder, red. Jerzy Kosiński. Szczytno: WSPol.

Karaźniewicz Justyna. 2009. „Art. 286 k.k. i art. 297 k.k. jako instrumenty zwalczania oszustw kredytowych”. Studia Prawnoustrojowe, Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, nr 9.

Kaszubski Remigiusz, Obzejta Łukasz. 2012. Karty płatnicze w Polsce. War¬szawa: Wolters Kluwer.

Katner Wojciech. 2016. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego. W Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. Wojciech Katner, Aleksan¬der Kappes, Urszula Promińska, Wojciech Robaczyński, Anna Rzetelska, Zygmunt Świderski. Warszawa: Wolters Kluwer.

Konieczny Jerzy. 2012. „Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki? ”. Państwo i Prawo nr 1.

Konieczny Jerzy. 2012. Pierwsze informacje o przestępstwie. W Kryminali¬styka, red. Jan Widacki. Warszawa: C.H. Beck.

Mozgawa Marek, Budyn-Kulik Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kulik Marek. 2014. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Opitek Paweł. 2017. Skimming aspekty kryminalistyczne Cyberprzestępczość w bankowości elektronicznej. Warszawa: C.H.Beck.

Potulski Jacek. 2015. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu W Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard Stefański. Warszawa: C.H. Beck.

Skorupka Jerzy. 2005. Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.

Świecka Beata. 2015. Bankowość elektroniczna. Wydanie I elektroniczne. Warszawa: CeDeWu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Dz.U. 2017, poz. 2003 – t.j. z późn. zm.

Wilk Leszek. 2011. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego. W Ochro¬na prawna obrotu gospodarczego, red. Stanisłwa Kalus. Warszawa: Lexi¬sNexis.

Wróbel Katarzyna. 2014. „Funkcjonowanie white collar crime w Polsce na tle wybranych obcych porządków prawnych”. Edukacja Prawnicza nr 2.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. II AKa 373/15, LEX nr 2031176.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, sygn. akt III KK 473/07, Prokuratura i Prawo, 2008, nr 10, s.10.

Zawłocki Robert. 2004. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze. Warszawa: C.H. Beck.

Zawłocki Robert. 2006. „Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k.”. Monitor Prawniczy nr 3. Warszawa: C. H. Beck.

Zoll Andrzej red. 1999. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–363. Tom II i III. Kraków: Zakamycze.

[www1] http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_02_2017.pdf (dostęp: 01.12.2017), Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r., Naro¬dowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, 2017 r., s. 12.

[www2] http://www.pg.gov.pl (dostęp: 02.08.2013), Informacja Prokuratora Generalnego o działaniach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej w latach 2007–2012, Warszawa listopad 2012, s. 98.

[www3] http://bs.net.pl/prawo/sledztwo-w-sprawach-gospodarczych-i-fi¬nansowych-prokurator-krzysztof-wojcik (dostęp: 16.05.2015) Wójcik Krzysztof. Śledztwo w sprawach gospodarczych i finansowych – zarys problematyki.

[www4] http://www.bs.net.pl. (dostęp: 15.02.2014). Wójcik Krzysztof. Zarys aktualnej problematyki dotyczącej przestępczości gospodarczej.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-12

Numer

Dział

Artykuły