ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PŁOCKA

Autor

  • Kamil Turkowski

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2019.11 (4)

 

Streszczenie

W artykule oceniono stopień osiągnięcia stanu zrównoważonego rozwoju Płocka, przez pryzmat wybranych wskaźników do oceny zrównoważonego rozwoju stoso­wanych przez GUS, kierując się przy tym kryterium ich doboru jakim są prioryte­ty zapisane w strategii rozwoju oraz programach ochrony środowiska m. Płocka.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, wskaźniki, Płock

Bibliografia

Bibliografia

Borys T. 2011. „Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany”, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainability Development, vol. 6, nr. 2.

Brundtland. 1987. World Commission on Environment and Development, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, Oxford.

Budnikowski A. 1997. Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Chmielak A. 1998. „Problemy badawcze teorii trwałego i zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko nr 2.

GUS, Bank Danych Lokalnych, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, https:// bdl.stat.gov.pl [dostęp: 20.04.2019]

GUS. 2014. Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa

GUS, STRATEG, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, https://strateg.stat. gov.pl [dostęp: 20.04.2019]

GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach. 2011. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice 2011

Jewtuchowicz A. 2016. „Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego”, Studia Prawno-Ekonomiczne, 98

Karczewski L. 2004. „Perspektywy rozwoju zrównoważonego w Polsce w świetle badań firm województwa opolskiego”, Prakseologia 144.

Kenig-Witkowska M. 1988. „Koncepcja „sustainable development” w prawie międzynarodowym”, Państwo i Prawo.

Kisilowski M. 2018. Co dalej z zarządzaniem publicznym, [w:] Co dalej z zarządzaniem?, Gierszewska G. (red.). Warszawa: Oficyna Wydawni¬cza PWN. Lewandowska A. 2014, Koncepcja miasta zrównoważonego i próby jej wdrożenia w europejskiej przestrzeni osadniczej, [w:] Miasto. Sztuka. Nauka. Gospodarka, K. Sadowy (red.), Warszawa.

Matuszczak A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Meadows D., Meadows D., Randers J., Behrens W. (1972), The limits to gro¬wth, Universe Books, New York.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Polityka Miejska 2023, War¬szawa 2015

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospo¬darowania Kraju 2030, Warszawa 2012

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowej Strategii Rozwoju Regional¬nego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Warszawa 2010

ONZ, https://population.un.org [dostęp: 20.04.2019]

Poskrobko B. 1997. „Teoretyczne aspekty ekorozwoju”, Ekonomia i Środo¬wisko, nr 1

Sztando A. 2017. „Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lo¬kalnego w świetle oczekiwań władz małych miast”, Zeszyty naukowe UEK w Krakowie, nr 1.

Urząd Miasta Płocka, http://bip.ump.pl [dostęp: 15.12.2018]

Uchwała nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w spra¬wie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Płocka stanowiące zintegrowany do¬kument

Uchwała nr 438/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016–2022”

Uchwała Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

Zacher L. 2008, „Trwały rozwój – utopia czy realna możliwość?”, Problemy ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, vol. 3, nr 2.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-12

Numer

Dział

Artykuły