KOŚCIÓŁ I PREPOZYTURA BARTOLOMITÓW W WĘGROWIE FUNDACJI JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO, WOJEWODY PŁOCKIEGO, W ŚWIETLE MATERIAŁÓW Z ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W DROHICZYNIE

Autor

  • Wojciech Jerzy Górczyk Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2019.11 (5)

Streszczenie

Węgrowski kościół farny, którego budowę rozpoczęto w 1703 r. jest drugim kościołem w Węgrowie fundowanym przez wojewodę płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego. W archiwum diecezjalnym w Drohiczynie zachował się kontrakt spisany pomiędzy Janem Dobrogostem Krasińskim a Carlem Ceronim 12 sierpnia 1703 r. na budowę fary węgrowskiej, której projekt wykonał Carlo Ceroni przy współpracy z Janem Reisnerem. Ceroni zakończył budowę kościoła w 1708 r., a pracami wykończenio­wymi kierował Jan Reisner. Wnętrze świątyni ozdobił freskami Michał Anioł Palloni.

Słowa kluczowe: Jan Dobrogost Krasiński, bartolomici, Krasińscy, Węgrów, bartoszkowie, księża życia wspólnego.

Bibliografia

Bibliografia

Źródła Archiwalne

ADD [Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie], ZAPW [Zespół Akt Parafii

Wniebowzięcia w Węgrowie], Kontrakt pomiędzy Janem Bonawenturą

Krasińskim a Carlem Ceronim, sygn. III/Q/1/B.

ADD, ZAPW, Fundatio Seu verius Melioratio Fundationis et Erectio Ecclesiae

Praeposituralis Węgroviensis Anno MDCCXI, sygn. III/Q/1.

ADD, ZAPW, Specyfikacja realności, sum kapitulnych, praw: jura et servituter

probostwa węgrowskiego, sygn. III/Q/1/B.

ADD, ZAPW, Księga sesji arcybractwa Trójcy Przenajświętszej przy kościele

WNMP w Węgrowie 1714–1783, sygn. V/Fr/5.

ADD, ZAPW, Księga sesji bractwa Św. Anny przy kościele Wniebowzięcia NMP

w Węgro-wie w latach 1631–1934, sygn. V/Fr/1.

ADD, ZAPW, Visitatio Generalis Ecclesiae Praposituralis et Parochialis Vengrowiensis,

sygn. XIII/Y/1.

ADD, ZAKWZ [Zespół Akt Księzy Wspólnego Życia w Węgrowie], Mowy

konferencyjne. Rękopisy kazań o kapłaństwie ks. J. Jemility wygłoszonych

w Węgrowie 1822–1824, sygn. 11/Mon/1.

ADD, ZAKWZ, Akta Księży Wspólnego Życia dotyczące Seminarium Duchownego

w Kielcach, sygn. III/Q/3.

ADD, ZAKWZ, Uposażenie i przywileje księży życia wspólnego dotyczące seminarium

duchownego w Węgrowie, Kielcach i Warszawie, sygn. III/Q/1.

ADD, ZAKWZ, Korespondencja urzędowa księży wspólnego życia 1682–1861,

sygn. VII/CE/1.

ADP [Archiwum Diecezjalne w Płocku], Akta wizytacji archidiakonatu płockiego

z 1598–1599 r., sygn. 5.

AGAD [Archiwum Główne Akta Dawnych] AR [Archiwum Radziwiłłów],

dz. VIII, nr 602.

AGAD, AR, dz. V, nr 7717.

Opracowania

Baranowski Ignacy Tadeusz 1910, Inwentarze pałacu Krasińskich później Rzeczypospolitej,

Warszawa.

Bartolomici 2 1873, [w:] Encyklopedia Kościelna, red. Nowodworski Michał,

t. 2, Warszawa, s. 30–31.

Ciereszko Henryk 2018, Unia Apostolska Duchowieństwa Diecezjalnego Najświętszego

Serca Jezusa, http://digital.fides.org.pl/Content/579/Unia_

Apost_Duch.pdf (dostęp 02.12.2018).

Galicka Irena, Sygietyńska Halina 1986, Najcenniejsze zabytki województwa

siedleckiego, „Szkice Podlaskie”, nr 2, s. 133–148.

Górczyk Wojciech Jerzy 2018 a, Kościół reformatów w Węgrowie fundacji wojewody

płockiego, starosty opinogórskiego i przasnyskiego, Jana Dobrogosta

Krasińskiego herbu Ślepowron, „Notatki Płockie”, nr 1, s. 13–21.

Górczyk Wojciech Jerzy 2018 b, Reformaci w Węgrowie. Architektura kościoła

i miejsce fundacji węgrowskiej na tle działalności fundacyjnej Krasińskich,

„Drohiczyński Przegląd Naukowy”, nr 10, s. 308–326.

Górka Jakub 1908, Żywot i dzieła Wielebnego Sługi Bożego Bartłomieja Holzhausera,

Tarnów.

Karpowicz Mariusz 1956, Jan Reisner – zapomniany malarz i architekt, „Biuletyn

Historii Sztuki”, nr 1, s. 70–83.

Karpowicz Mariusz 1956 b, Malowidła Palloniego w farze w Węgrowie, „Biuletyn

Historii Sztuki”, nr 1, s. 175–212.

Kołłątaj Hugo 1840, Pamiętnik o stanie duchowieństwa katolickiego polskiego

i innych wyznań w poł. XVIII w., wyd. Żupański Jan Konstanty, Poznań.

Kołłątaj Hugo 1905, Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania

Augusta III (1750–1764), opracowanie i przedmowa Mościcki Henryk,

Warszawa.

Kołodziejczyk Arkadiusz 1996, Z dziejów węgrowskiej szkoły księży komunistów

-1833, „Szkice Podlaskie”, nr 5, s. 28–44.

Krześniak-Firlej Danuta, Firlej Waldemar 2016, Bibliografia piśmiennictwa

zakonników z sekularyzowanych klasztorów działających na obszarze diecezji

kieleckiej i sandomierskiej w XIX w., „Hereditas Monasteriorum”,

t. 8, s.159–239.

Ługowski Piotr 2016, Ceroni Carlo, w: Słownik architektów i budowniczych

środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. Migasiewicz Paweł,

Osiecka-Samsonowicz Hanna, Sito Jakub, Warszawa, s. 87–91.

Mershman Francis 1913, Bartholomew Holzhauser, w: Catholic Encyclopedia,

t. 7, New York, s. 339–440.

Wróbel Tomasz 1983, Nauczanie filozofii i teologii w kieleckim seminarium

duchownym (1727–1962), „Nasza Przeszłość”, t. 59, s. 97–163.

Zdanowski Józef 1927, Seminarium Duchowne w Kielcach. Szkic historyczny

w dwóchsetną rocznicę założenia, Kielce.

Żywczyński Mieczysław 1958, Sprawa Gutkowskiego (1832–1839), „Rocznik

Lubelski”, t. 1, s. 129–146.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-12

Numer

Dział

Artykuły