KONCEPCJA REGIONALIZMU ELEMENTARNEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(6)

Słowa kluczowe:

regionalizm, antropologia kulturowa, przestrzeń, miejsce, tożsamość

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę ukazania regionalizmu w jego najpierwotniejszej formie, jaką jest pozytywny, emocjonalny stosunek do zajmowanego terytorium.
Tego rodzaju więź warunkuje regionalizm definiowany obecnie na wiele sposobów - przede wszystkim jako szeroki nurt aktywności społecznej. Początków
trwałych relacji człowieka z bliższą lub dalszą okolicą można doszukiwać się w odległych czasach rewolucji poznawczej, gdy człowiek nabył zdolność posługiwania się abstrakcyjnymi pojęciami, które zaczęły mieć wpływ na jego życie indywidualne i zbiorowe. Rewolucja agrarna utrwaliła zasadnicze cechy regionalizmu elementarnego.

Bibliografia

Bogdanowski Janusz. 1994. Regionalizm a krajobraz. w: Regiony kulturowe a nowa regionalizacja kraju, red. Jerzy Damrosz i Marek Konopka. Ciechanów: Krajowy

Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury.

Chudziński Edward. 2013. Regionalizm. Idea – ludzie – instytucje. Warszawa: Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza.

Dubos René. 1986. Pochwała różnorodności, przeł. Ewa Krasińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Eliade Mircea. 1996. Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. Robert Reszke. Kraków: Wydawnictwo KR.

Fukuyama Francis. 2019. Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, przeł. Jan Pyka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Gilejko Leszek. 2007. Renesans lokalizmu we współczesnym świecie. w: Lokalizm: problemy, instytucje i aktorzy, red. Leszek Gilejko. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku.

Gołębiowski Bronisław. 1969. Genealogia regionalizmu. „Tygodnik Kulturalny” nr 46.

Harari Yuval Noah. 2019. Sapiens. Od zwierząt do bogów, przeł. Justyn Hunia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jadach Jan, Stępkowski Lech. 1998. Z dziejów regionalizmu polskiego. w: Regionalizm a historia. Materiały IV Krajowego Forum Regionalistycznego Staszów-Sandomierz 25-27 września 1997 r., red. Maciej A. Zarębski. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne.

Lubczyńska Aleksandra. 2008. Regionalizm kielecki w latach 1918-1939. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Michalewski Tomasz. 2018. O regionalizmie. Wybrane aspekty, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny” XX.

Nowak-Dłużewski Juliusz. 1967. Z historii polskiej literatury i kultury. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Nowicka Ewa. 1991. Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Omelaniuk Anatol Jan. 1998. Z regionalizmem w XXI wiek. Referat programowy na VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław-Ciechanów: Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury.

Ossowski Stanisław. 1947. Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, „Przegląd Socjologiczny” nr 9.

Skorowski Henryk. 1990. Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Sługocki Janusz. 1990. Zagadnienia regionalizmu i tożsamości regionalnej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Stogowska Anna. 2000. Regionalizm – prąd umysłowy XIX i XX wieku. „Edukacja Dorosłych” nr 1.

Stomma Ludwik. 1986. Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Szul Roman. 2012. Regionalizm. Refleksje na temat ewolucji idei i praktyki regionalizmu w Europie. W: Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. Agnieszka Pawłowska i Zbigniew Rykiel. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tuan Yi-Fu. 1987. Przestrzeń i miejsce, przeł. Agnieszka Morawińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wapiński Roman. 1993. Regionalizm – doświadczenia z przeszłości (od schyłku wieku XIX do roku 1939). w: Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-społeczna, red. M. Latoszek. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.

Wapiński Roman. 1994. Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej. Wrocław– Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11