ZARYS DZIAŁALNOŚCI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 W PŁOCKU NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ PRZEPISÓW O WYCHOWANIU I NAUCZANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(10)

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, choroba, przytułki, ośrodek szkolno- wychowawczy, opieka, szpitale, działalność oświatowa

Abstrakt

Niepełnosprawność jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od początku jego istnienia. Człowiek z powodu swej ułomności doznawał wielu cierpień.
W ciągu wieków różnie odnoszono się do człowieka niepełnosprawnego - od traktowania go jako wybranego przez bogów do skazywania na tortury i straszną śmierć jako opętanego przez złe duchy. Na tle wydarzeń związanych z niepełnosprawnością w Polsce przedstawiono zarys dziejów i działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku od roku 1950 do czasów obecnych.

Bibliografia

Źródła

Konstytucja RP z 1921 r. (Dz.U.1921, nr 44, poz. 267 i nr 52, poz. 334; Dz. U.1932 nr 38, poz. 389.)

Folder okolicznościowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku, 40 lat. 1971-2011.

Folder okolicznościowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku z 2019 roku „Szkoła Przysposabiająca do pracy w SOSW nr 2 w Płocku”, oprac. H.

Ciarkowska, M. Jabłońska, R. Gaworska.

Księga Pamiątkowa z 1995 r. dostępna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 14. 04. 1915.

Ustawa Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi, Warszawa 1901 (teksty w języku polskim i rosyjskim) Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi 1900-1935, Warszawa 1935.

Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z 4 października 1993 r., dotyczące zasad organizacji opieki nad uczniami z niepełnosprawnością oraz ich kształcenia

w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego (Dz. Urz. MEN z dnia 15 listopada 1993 r.).

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 stycznia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w stopniu Umiarkowanym).

Opracowania

Antosiewicz K., Opieka nad chorymi i biednymi w krakowskim szpitalu św. Ducha (1220-1741), Roczniki Humanistyczne, t. XXVI, 2(1978).

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2005.

Historia Polski, Instytut Historii PAN, t. IV, cz. 1, Warszawa 1966.

Haratyk A., Opieka nad dziećmi i młodzieżą, w: Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772- 1918, red. A. Meissner, J. Dybiec, J. Krawczyk, K. Szmyd, Rzeszów 2015.

Gasik W., Rozwój praktyki i teorii pedagogiki specjalnej w XIX i początkach XX w., w: Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, Warszawa 1990.

Jamrożek W., Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań 2015.

Klausa K., Grzegorzewska Maria, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 355.

Komeński J. A., Wielka dydaktyka, Wrocław 1956.

Kulbaka J., Z dziejów opieki i kształcenia upośledzonych umysłowo, „Człowiek-Niepełnosprawność- Społeczeństwo” 2009, nr 1.

Kulbaka J., Niepełnosprawni. Z dziejów szkolnictwa specjalnego, Warszawa 2012.

Kurdybacha Ł., M. Mistera-Dobrowolska, Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa 1973.

Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Kraków 2005.

Lipkowski O., Pedagogika specjalna (zarys), skrypt, Warszawa 1974.

Lipkowski O., Początki szkolnictwa specjalnego, w: Historia wychowania, t. II, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1967.

Marcinkowska B., Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Psychologia wychowawcza”2015, nr 7

Pańczyk J., Pedagogika Specjalna w Polsce u progu XXI wieku, w: W. Dykcik (red.), Pedagogika Specjalna, Poznań 2001.

Perzyna [Ludwik], w: Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda, t. 20, Warszawa 1885.

Szczepankowski B., Niesłyszący-Głusi-Głuchoniemi, Warszawa 1999.

Szenajch W., Zasady organizacji opieki nad dziećmi. Do użytku lekarzy, urzędników państwowych i samorządowych oraz działaczy społecznych, Warszawa 1917.

Wald I., Stomma D., Garlicka K., Garlicki R., Jak przygotować do życia dziecko umysłowo upośledzone, Warszawa 1972.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2002.

Zarębska G., Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju wychowania, edukacji, diagnozy i rehabilitacji wobec jednostek niepełnosprawnych intelektualnie, w: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym, pod red. J. J. Błeszyńskiego, D. Baczały, J. Binnesbesela, Łódź 2008.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11