POLITYKA KULTURALNA W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ PO 1989 ROKU NA PRZYKŁADZIE PROGRAMÓW PARTII I UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH W WYBORACH PARLAMENTARNYCH 1991 ROKU

Autor

  • Krzysztof Prętki Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(12)

Słowa kluczowe:

polityka kulturalna, polska myśl polityczna, partie polityczne, programy partii politycznych, wybory parlamentarne 1991 roku

Abstrakt

DOI: 10.19251/rtnp/2020.12(12)

Celem artykułu była analiza problematyki polityki kulturalnej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, na przykładzie programów partii i ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych 1991 roku. W artykule zauważono, że etnocentryzm i relatywizm kulturowy nie był dominującym elementem propozycji wyborczych w zakresie kultury. Kwestie związane z ochroną polskiego rynku kultury przed zalewem negatywnych treści z zagranicy, a także ochroną polskiej tożsamości i kultury narodowej pojawiały się w różnym nasileniu w programach wyborczych takich partii politycznych i koalicji wyborczych,
jak: Solidarność Pracy, Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe, Partii Chrześcijańskich Demokratów, Porozumienia Obywatelskiego Centrum,
Wyborczej Akcji Katolickiej, Unii Polityki Realnej. Tematyka ochrony polskiej tożsamości narodowej i kultury narodowej zdominowała propozycje wyborcze w zakresie kultury zaprezentowane przez Stronnictwo Narodowe.

Bibliografia

Alberska Małgorzata. 1996. Koncepcje polityczno-ustrojowe środowiska Unii Pracy. W: Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, red. Bronisław Pasierb i Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Antoszewski Andrzej. 1996. Proces i zmiana polityczna. W Studia z teorii polityki, red. Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, t. I. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chmaj Marek, Żmigrodzki Marek. 1996. Wprowadzenie do teorii polityki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Dąbrowski Stanisław, 1996. PSL wobec wyzwań współczesności (założenia i koncepcje ideowo-programowe 1990-1996). W: Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, red. Bronisław Pasierb i Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dehnel-Szyc Małgorzata, Stachura Jadwiga. 1991. Gry polityczne. Orientacje na dziś. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Deklaracja Wyborczego Bloku Mniejszości. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Gładkiewicz Westyna. 2010 (a). Polskie Stronnictwo Ludowe. W: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gładkiewicz Westyna. 2010 (b). Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe. W: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gładkiewicz Westyna. 2010 (c). Sojusz Lewicy Demokratycznej. W: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jabłonowski Marek, Janowski Włodzimierz, Sołtysiak Grzegorz (red.). 2015. Kongres Założycielski Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1990). Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Komitet Wyborczy „Porozumienie Ludowe”: Najważniejsze sprawy dla Polski. Tezy programu wyborczego Porozumienia Ludowego. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Konfederacja Polski Niepodległej, Centralny Sztab Wyborczy: „Jak ratować Polskę?” Skrót programu wyborczego. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Krajowy Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckich. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Krasowski Robert. 2014. Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD. Warszawa: Czerwone i Czarne.

Migalski Marek (red.). 2013. Polskie Stronnictwo Ludowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

NSZZ „Solidarność”: Program wyborczy NSZZ „S”. „Solidarność dla Ciebie”. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Paluch Piotr. 1995. PSL w systemie partyjnym Rzeczypospolitej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Partia Chrześcijańskich Demokratów: Podstawy ideowe programu wyborczego PChD. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Partia Chrześcijańskich Demokratów: Program wyborczy. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Paszkiewicz K. A. 2000 (a), Partia Chrześcijańskich Demokratów. W: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Paszkiewicz K. A., 2000 (b), Stronnictwo Narodowe. W: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej, red. Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pilawski Krzysztof. 2006. Rozbrat z ideą. Między demokratycznym socjalizmem a demokracją liberalną. Ewolucja programowa Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Warszawa: Akapit.

Porozumienie Obywatelskie Centrum: Ojcowizna - Komitety Obywatelskie - Porozumienie Centrum, Deklaracja Programowa Porozumienia Obywatelskiego Centrum,

Warszawa 1991. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Prętki Krzysztof. 2007. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prętki Krzysztof. 2010. Znaczenie problemów ochrony zdrowia jako jednych z najważniejszych współczesnych kwestii społecznych na przykładzie analizy porównawczej

programów partii i koalicji politycznych w wyborach parlamentarnych w latach 1991- 2005. W: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Prętki Krzysztof. 2011 (a). Problematyka decentralizacji jako przejawu zaufania państwa do obywateli w polskiej myśli politycznej na przykładzie programów partii i koalicji politycznych w wyborach parlamentarnych 1991 roku. W: Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red. Paweł Prüfer, Janusz Mariański. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prętki Krzysztof. 2011 (b). Problematyka polityki obronnej w polskiej myśli politycznej na przykładzie programów partii i koalicji w wyborach parlamentarnych 1991 i 1993 roku. W: Bezpieczeństwo. Polska i świat. Wczoraj – dziś – jutro, red. Henryk Lisiak, Danuta Bartkowiak, Aneta Kołacz. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Prętki Krzysztof. 2012. Miejsce i znaczenie problemów polskiej polityki edukacyjnej w programach partii i koalicji politycznych w wyborach parlamentarnych 1991 roku.

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, tom XIX.

Program wyborczy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

PSL wobec najważniejszych problemów kraju. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów

Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Rogaczewska Krystyna. 1996. Główne wartości myśli programowej Konfederacji Polski Niepodległej. W: Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, red. Bronisław Pasierb i Krystyna A. Paszkiewicz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Słodkowska Inga (red.), 1995. Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989- 1991, cz. 2. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Słodkowska Inga. 2011. Wybory ’91. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Sojusz Lewicy Demokratycznej: Platforma wyborcza. „Tak dalej być nie może!”. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Sokół Wojciech. 2003. Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991-2001. W: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. Wojciech Sokół i Marek Żmigrodzki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Solidarność Pracy: program wyborczy, wrzesień 1991. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. I. Słodkowska, Warszawa: Instytut

Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Stodolny Marek. 2017. Ruch konserwatywno-ludowy w Polsce po 1989 r.: Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”, Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, Stronnictwo Konserwatywno- Ludowe. Warszawa: Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund”.

Stronnictwo Demokratyczne: Program wyborczy Stronnictwa Demokratycznego. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Stronnictwo Narodowe: „Uwierzmy w siłę polskiego narodu”. Program wyborczy Stronnictwa Narodowego, lipiec 1991. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Stronnictwo Narodowe, Zarząd Główny: ABC Programu wyborczego. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Szamik Jacek. 2016. Polskie Stronnictwo Ludowe 1990-2005. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Szpociński Andrzej, Ziółkowski Marek. 2001. Przemiany w sferze edukacji, nauki, mediów i kultury. W: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. Edmund Wnuk-Lipiński i Marek Ziółkowski. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Unia Polityki Realnej: Wybory parlamentarne 1991. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Wnuk-Lipiński Edmund. 2001. Zmiana systemowa. W: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. Edmund Wnuk-Lipiński i Marek Ziółkowski. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Wyborcza Akcja Katolicka: Deklaracja Programowa Wyborczej Akcji Katolickiej. 2001. W: Wybory 1991. Programy partii i ugrupowań politycznych, red. Inka Słodkowska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Deklaracja Ideowo-Programowa. 1991. W: Małgorzata Dehnel-Szyc, Jadwiga Stachura. Gry polityczne. Orientacje na dziś. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11