WIEŚ PŁOCKA. OD ROLNICZEJ DO WIELOFUNKCYJNEJ

Autor

  • Witold Rakowski Mazowieckie Towarzystwo Naukowe

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2020.12(14)

Słowa kluczowe:

ludność, rolnicza, nierolnicza, utrzymująca się ze źródeł nierolniczych, zmiany

Abstrakt

Proces zmian zachodzący na wsi można analizować pod względem produkcji rolniczej, zagospodarowania przestrzennego, wyposażenia w infrastrukturę,
dewastacji środowiska naturalnego itd. W niniejszym artykule na przykładzie pow. płockiego starano się udowodnić, że usytuowanie gmin wiejskich względem ośrodka miejskiego oferującego miejsca pracy, jakim jest Płock, wpływa na zróżnicowaną dynamikę zmian w rozmieszczeniu mieszkańców i na zmianę źródeł ich utrzymania. Ludność powiatu płockiego z rolniczej w roku 1950 przekształciła się w nierolniczą poprzez podejmowanie pracy w Płocku i zakładanie własnych firm w miejscu zamieszkania. Ponadto od 2000 r. w powiecie zachodził proces dezurbanizacji. Wieś staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania.

Bibliografia

Chojnacki J., Petrochemia a rozwój Płocka, Wydanie II, Warszawa 1977.

Gałaj D., Chłopi - robotnicy wsi polskiej, rzeczywistość i opinie, PWRiL, Warszawa 1964.

Gocał T., Rakowski W., Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, „Monografie i Opracowania” nr 332/17, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1991, s. 68 oraz 78-80.

Golachowski S., Urbanizacja wsi w województwie opolskim w: Studia nad miastami i wsiami śląskimi, PWN, Opole-Wrocław 1969.

Golinowska S. (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.

Kacprzak M., Wieś płocka – warunki bytowania, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1937.

Kiełczewska-Zaleska Z. i M., Geografia osadnictwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1976.

Misztal S., Rozwój przemysłu na Mazowszu [w:] Mazowsze – kształtowanie struktur przestrzennych, „Biuletyn” Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), nr 4/1989,

Problemy regionu warszawskiego, tom V, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1992.

Molenda M., Walory turystyczne jako czynnik rozwoju lokalnego gminy Łąck, „Rocznik Żyrardowski”, tom V, WSRL, Żyrardów 2007.

Podawca K., Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej gmin powiatu płockiego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, tom IX, Płock 2017.

Rakowski W., Regiony miejskie w Polsce w świetle migracji ludności, „Monografie i opracowania” nr 271, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1989, s. 54, 55, 57, 62, 65, 67, 125.

Rakowski W., Procesy urbanizacji wsi . Na przykładzie woj. warszawskiego „Studia”, tom L, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PWN, Warszawa 1975.

Rakowski W., Zmiany w źródłach utrzymania ludności wiejskiej powiatu płockiego pod wpływem industrializacji, „Notatki Płockie”, nr 5/59, Płock, 1970.

Rogalewski O., Budulec wsi polskiej w 1950 r. „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 47, Studia Geograficzne, VIII, Wrocław 1966.

Stanny M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2013.

Trzcińska B., Oddziaływanie inwestycji wiodącej na zatrudnienie w zakładach przemysłowych w ośrodkach intensywnie uprzemysłowionych, Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów Uprzemysłowionych, PWN, Warszawa 1988.

Turski R., Między miastem a wsią, Struktura społeczno-zawodowa w Polsce. PWN, Warszawa, 1965.

Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-11