Zmiany w liczbie ludności województwa mazowieckiego na tle innych regionów w latach 1999-2018

Autor

  • Witold Rakowski

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(9)

Słowa kluczowe:

województwo mazowieckie, zmiany liczby ludności, przyrost naturalny, saldo migracji

Abstrakt

Autor analizuje zmiany, jakie się dokonały w liczbie ludności w latach 1999-2018 w poszczególnych 16 województwach pod wpływem przyrostu naturalnego, salda migracji krajowych i zagranicznych. Cały okres 20 lat podzielił na cztery podokresy 5-letnie. Najkorzystniej procesy demograficzne we wszystkich województwach przebiegały w latach 2009-2013. Biorąc pod uwagę ich przebieg, autor wydzielił 3 grupy województw, mianowicie charakteryzujące się: przyrostem rzeczywistym (tabl. 1), ubytkiem rzeczywistym w całym okresie 20 lat (tabl. 2), zmiennością w czasie przebiegu procesów demograficznych (tabl. 3). Grupa pierwsza w ciągu 20 lat wykazała przyrost rzeczywisty ludności w wysokości 729 453, pozostałe 11 województw wykazało ubytek w liczbie 919 755. W końcowej części artykułu autor, stosując metodę W. Webba, dokonał typologii województw pod względem relacji przyrost naturalny - saldo migracji. Najkorzystniej pod tym względem wypadły województwa grupy 1.

Bibliografia

Gałązka A., 2009, Wybrane aspekty przestrzennej koncentracji procesów rozwoju w Polsce w okresie 1970-1988 oraz 1989-2007. Kontynuacja versus zmiana., Studia i Prace, zeszyt naukowy 17, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Gałązka A., 2013, Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce, Oficyna Wydawnicza: Szkoła Główna w Warszawie.

Gałązka A., Potrykowska A., 2017, Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju, w: Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hryniewicz, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.

Harvey D., 1969, Modele ewolucji układów przestrzennych w geografii człowieka, w: Modele Geografii, Przegląd Zagraniczny Literatury Geograficznej, Zeszyt 3/4, Instytut Geografii PAN, Warszawa.

Janiszewski H. A., 2019, Nie będzie masowych powrotów z emigracji, „Rzeczpospolita” z dn. 20 listopada.

Majka A., Jankowska D., 2018, Innowacyjność a poziom rozwoju gospodarczego województw, „Wiadomości Statystyczne” nr10/689, GUS.

Pakulska T., Rakowski W., 1995, Typologia województw z punktu widzenia rozwoju ludności w latach 1989-1993. „Studia Demograficzne”, nr 1 (119), PAN, Warszawa.

Rakowski W., 2009, Województwo mazowieckie jako obszar napływu i odpływu ludności. Rocznik Żyrardowski, tom VII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.

Rakowski W., 2015, Struktura i natężenie zgonów według płci i wieku ludności w Polsce w latach 1950-2012. „Studia i Materiały”, zeszyt 10. Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Rakowski W., 2016, Współczesne kierunki odpływu ludności województwa mazowieckiego na tle napływu, „Rocznik Mazowiecki”, tom XXVII Warszawa, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe.

Stokowski F., 2015, Demografia, PWE, Warszawa.

Stokowski F., 2016, Perspektywy demograficzne Mazowsza, „Rocznik Mazowiecki”, tom XXVII, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Wydawca CeDeWu, Warszawa.

Webb J. W., 1963, The Natural and Migrational Components of Population Changes in England and Wales 1921-1931, „Economic Geography” No 392.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10