Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich w okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(18)

Słowa kluczowe:

Związek Zawodowy Literatów Polskich 1920-1939, Kuchnia Literacka 1939-1944, Zespół Literacki 1940-1945

Abstrakt

Związek Zawodowy Literatów Polskich (ZZLP) był jedną z siedmiu organizacji pisarskich o profilu zawodowym działających w okresie międzywojennym. Zainicjowany na Wszechdzielnicowym Zjeździe Literatów (Warszawa, 12-14 V 1920) de facto przez pierwszych 15 lat egzystencji składał się z pięciu struktur regionalnych (Warszawa, Lwów, Kraków, Poznań, Wilno) całkowicie od siebie niezależnych bądź wchodzących ze sobą w zmienne relacje. Po wielu nieudanych próbach do scalenia ich w jedną organizację doszło dopiero na warszawskim Zjeździe Delegatów (23-25 V 1935), kiedy to wyłoniono pierwszy ogólnopolski Zarząd Główny z Ferdynandem Goetlem na czele.
Po wybuchu II wojny światowej ZZLP całkowicie zaniechał działalności i rozpadł się (formalnie rozwiązany przez okupacyjne władze hitlerowskie Generalnego Gubernatorstwa 23 VII 1940), namiastką jego tolerowanej przez Niemców egzystencji była skoncentrowana wyłącznie na sprawach wyżywienia warszawska tzw. Kuchnia Literacka (27 X 1939 - 7 IX 1944) funkcjonująca w ramach struktur Rady Głównej Opiekuńczej i nadzorowana przez Goetla. Natomiast w konspiracji (także przed podejrzewanym o kolaborację Goetlem) powstał utrzymujący kontakty z emigracyjnym rządem polskim w Londynie tzw. Zespół Literacki (w ramach podziemnego Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP), kierowany przez Jarosława Iwaszkiewicza, zajmujący się pomocą materialną dla pisarzy, działający od wiosny lub jesieni 1940 do stycznia 1945 r. Powojenna odbudowa struktur ZZLP rozpoczęła się w wyzwolonym Lublinie
(gdzie 1 IX 1944 ukształtował się Tymczasowy Zarząd z Julianem Przybosiem na czele) i została sfinalizowana na I Zjeździe Związku (Kraków 30 VIII – 2 IX 1945). Wyłoniony na nim Zarząd Główny z Jarosławem Iwaszkiewiczem na czele definitywnie rozpoczął nowy okres w dziejach organizacji.

Bibliografia

Bartelski L.M., Z głową na karabinie, Warszawa 1974.

Inglot M., Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941, Wrocław 1995.

Loth R., Związek Literatów Polskich (ZLP), do 1949 Związek Zawodowy Literatów Polskich, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000, t. 2, s. 351-352.

Łossowski P., Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1982.

Pamiętnik Związku Zawodowego Literatów Polskich w Warszawie 1920- 1930. Opracował E. Kozikowski, Warszawa 1931.

Statut Związku Zawodowego Literatów Polskich po uwzględnieniu poprawek, przyjętych przez Walny Zjazd Delegatów w dniach 25 i 26 maja 1935 roku, [Warszawa 1935].

lat Związku Literatów Polskich. Próba kalendarium. Opracował W. Kaliszewski. Cytaty wybrali A. Biernacki, W. Kaliszewski, „Twórczość” 1980 nr 5 (cz. I, s. 117-127), nr 8 (cz. II, s. 108-111).

Woźniakowski K., Namiastki zawodowego życia organizacyjnego pisarzy polskich w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, w tegoż: Prasa – kultura – wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945, Kraków 1999.

Woźniakowski K., O polskim życiu literackim i kulturalnym Litwy 1939- 1941, w tegoż: Prasa – kultura – wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945, Kraków 1999.

Woźniakowski K., Początki działalności Związku Zawodowego Literatów Polskich po wyzwoleniu (sierpień 1944 – wrzesień 1945), w: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, Kraków 1984.

Związek Literatów Polskich (do 1949 Związek Zawodowy Literatów Polskich, w: Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 1, Warszawa 1963, s. 93-98.

Żółkiewski S., Kultura literacka 1918-1932, Wrocław 1973.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10