O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język" ukazuje się od 2013 roku. Od 2017 roku wydawane jest jako półrocznik. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wszystkie numery Redakcja zamieszcza na stronie internetowej w wersji pełnotekstowej.

„Społeczeństwo. Edukacja. Język” to propozycja czasopisma naukowego prezentującego aktualne zagadnienia z wielu dziedzin, m.in. pedagogiki, neofilologii, psychologii, socjologii, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie.

Pismo ma ambicje publikowania artykułów prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno w macierzystej uczelni jak również w innych ośrodkach akademickich oraz recenzji najnowszych książek naukowych.

Proces recenzji

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW w czasopiśmie „Społeczeństwo. Edukacja. Język”

1. Każdy z autorów wraz z tekstem składa oświadczenie o oryginalności pracy. Autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania artykułu w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej. W przypadku współautorstwa autor określa swój procentowy udział w przygotowaniu pracy.

2. Wzory wszystkich formularzy dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

3. Wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych do czasopisma „Społeczeństwo. Edukacja. Język” dokonuje Redaktor Naczelny czasopisma i redaktorzy tematyczni. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane.

4. Redakcja powołuje do oceny każdego artykułu  dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.

5. Uczelnia zawiera stosowne umowy z recenzentami, okreslające wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzentów, zapewniające wiarygodność ich konkluzji, adekwatne do potrzeb Redakcji. Recenzje niezgodne z umową nie są przyjmowane.

6. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double blind review process).

7. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

8. Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje w wersji papierowej.

9. Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane; raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów na stronie internetowej czasopisma.

10. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora Naczelnego czasopisma i nie podlega odwołaniu.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo SEJ jest udostępniane na zasadach Open Access. Wszelkie treści naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie sa rozpowszechniane na zasadzie wolnego, bezpłatnego, powszechnego i szybkiego dostępo do publikacji elektronicznych. Czytelnik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać i cytować zawartość czasopisma. Czytelnik korzysta z zawartości czasopisma bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu szacunku dla praw autorskich.