Call For Papers

2018-01-30

Szanowni Państwo,

 Redakcja czasopisma naukowego „Społeczeństwo. Edukacja. Język” zaprasza do publikowania artykułów naukowych w nadchodzącym numerze (7/2018) naszego półrocznika. „Społeczeństwo. Edukacja. Język” to propozycja periodyku prezentującego aktualne zagadnienia z wielu dziedzin, m.in. pedagogiki, neofilologii, psychologii, socjologii, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie.

 Planowany numer będzie poświęcony tematyce uchodźctwa i emigracji. W związku z tym nadchodzące wydanie „SEJ” skupi się na obszarach tematycznych takich, jak:

-        wpływ doświadczenia emigracyjnego na literaturę i sztukę światową;

-        wpływ doświadczenia uchodźczego na proces twórczy i myślowy oraz postrzeganie rodzimego kraju lub kultury;

-        wpływ artystów i intelektualistów imigrantów na kulturę i społeczeństwo państwa gospodarza;

-        zagadnienie dwujęzyczności w literaturze;

-        teoria i praktyka tłumaczenia wobec zjawiska dyskursu postkolonialnego;

-        rola i zadania tłumacza języka obcego wobec aspektów wielokulturowych i migracyjnych;

-        motyw drogi, wygnania i obcości w sztukach wizualnych, sztukach scenicznych i literaturze;

-        obrazy emigracji, imigracji, diaspor i kultur mniejszości w literaturze, kinie, teatrze i innych sztukach;

-        główne modele krytycznej analizy tematu uchodźstwa - emigracja, imigracja i diaspory w nowych i dawnych modelach kulturowych, politycznych, historycznych, socjologicznych i epistemologicznych;

-        polityczne, kulturowe i społeczne implikacje zjawiska imigracji i imigrantów;

-        wielokulturowość jako fenomen (problem) społeczny i polityczny;

-        „kryzys migracyjny” i jego polityczne, społeczne i kulturowe konsekwencje dla Europy;

-        edukacyjne dylematy wielokulturowości w kontekście kształcenia i wychowania;

-        media społecznościowe a zagadnienia wielokulturowości, uchodźctwa i migracji;

-        historyczne doświadczenia, problem współczesności i wyzwania przyszłości wielokulturowości w edukacji;

-        nauczanie i  funkcjonowanie języka obcego względem migracji ludności w aspekcie językoznawczym i kulturowym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych w zakresie publikowanych tekstów znajdą Państwo na stronie internetowej www.sej.pwszplock.pl w dziale Dla Autorów.

 Termin nasyłania tekstów do numeru 7/2018 upływa 15 marca 2018 roku.

 

Artykuły prosimy kierować na adres: redakcja.sej@pwszplock.pl

 

Raz jeszcze zachęcamy do publikowania w naszym czasopiśmie oraz przekazania zaproszenia osobom zainteresowanym.

 

Dear Sir or Madam,


editors of the scientific journal  "Society. Education. Language" are pleased to invite you to publish scientific articles in the upcoming issue (7/2018) of our six-monthly. “Society. Education. Language” is a proposition of a periodical presenting current issues from many fields, including pedagogy, neophilology, psychology, sociology, political science and security sciences.


The planned issue will be devoted to the subject of refugees and emigration. Therefore, the upcoming edition of "SEJ" will focus on thematic areas, such as:

- the influence of emigration experience on literature and world art;

- the influence of refugee experience on the cognitive and creativity processes as well as the perception of the native country or culture;

- the influence of immigrant artists and intellectuals on the culture and society of the host nation;

- the issue of bilingualism in literature;

- the meeting point between postcolonialism, emigration, the practice and theory of translation;

- the role and tasks of a foreign language interpreter for multicultural and migration aspects;

- motifs of the ‘road’, ‘exile’ and ‘foreignness’ in visual arts, performing arts and literature;

- images of emigration, immigration, diasporas and minority cultures in literature, cinema, theater and other arts;

- main models of critical analysis of the subject of refugees - emigration, immigration and diasporas in new and bygone cultural, political, historical, sociological and epistemological models;

- political, cultural and social implications of the phenomenon of immigration and immigrants;

- multiculturalism as a social and political phenomenon (issue);

- "migration crisis" and its political, social and cultural consequences for Europe;

- educational dilemmas of multiculturalism in the context of education and upbringing;

- social media and issues of multiculturalism, refugees and migration;

- historical experience, the problem of modernity and the challenges of the future of multiculturalism in education;

- teaching and functioning of a foreign language in relation to migration of people in the linguistic and cultural aspect.


Detailed information on editorial requirements regarding the published texts can be found on the website www.sej.pwszplock.pl in the ‘For Authors’ section.

The deadline for submitting texts to issue 7/2018 is March 15, 2018.


Please send the articles to the following address: redakcja.sej@pwszplock.pl


Once again, we encourage you to publish in our journal and to forward the invitation to other interested people.


  Z poważaniem

Redakcja pisma

Społeczeństwo. Edukacja. Język