Nabór do 8. numeru SEJ'a - temat przewodni "SŁOWO"

2018-03-16

Szanowni Państwo,

 redakcja czasopisma naukowego „Społeczeństwo. Edukacja. Język” zaprasza do publikowania artykułów naukowych w kolejnym, ósmym numerze naszego półrocznika, który ukaże się w grudniu 2018 roku. „Społeczeństwo. Edukacja. Język” to propozycja periodyku prezentującego aktualne zagadnienia z wielu dziedzin, m.in. pedagogiki, neofilologii, psychologii, socjologii, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie.

 Planowany numer będzie poświęcony zagadnieniu, jakim jest SŁOWO, które stanowi źródło zarówno nieodpartej fascynacji jak i wyraźnego poczucia zagrożenia. Jego siła sprawcza umożliwia autorom realizowanie kreatywnego zamiaru twórczego poprzez budowanie immersyjnych, fikcyjnych światów, eksplorowanie potencjału języka jako narzędzia służącego do przekazywania tego, co często wydaje się być niewyrażalne i niewyobrażalne, czy wreszcie uświadamianie nam konsekwencji ograniczeń, którym podlega komunikacja międzyludzka. Jednakże wykorzystanie SŁOWA w celach perswazyjnych i ideologicznych, jako narzędzia społecznej lub politycznej manipulacji, budzi wobec niego oczywistą podejrzliwość. W związku z tym nadchodzące wydanie „SEJ” skupi się na obszarach tematycznych takich, jak:

 -        siła słowa – kreacja i/lub destrukcja;

-        uwodzenie słowem;

-        niewystarczalność języka i słowa;

-        słowo a różne dyskursywne obrazy świata;

-        semantyka kultury;

-        słowo a milczenie / słowotok we współczesnej kulturze;

-        niewyrażalność a (po)nowoczesność;

-        gry i eksperymenty językowe w poezji, prozie, utworach dramatycznych i innych tekstach kultury;

-        poezja i proza „lingwistyczna”;

-        rola językoznawstwa w teorii literatury;

-        znaczenie słowa w obrazie filmowym, przedstawieniach teatralnych, muzyce, komiksie;

-        słowo jako narzędzie wywierania wpływu w reklamie, marketingu, mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz przekazie politycznym;

-        słowo w przestrzeni politycznej (nośnik idei, narzędzie władzy);

-        słowo jako narzędzie władzy i opresji / subwersywny potencjał słów;

-        prawda / post-prawda / kłamstwo;

-        etyka i estetyka słowa;

-        rola słów i języka w komunikacji międzyludzkiej, budowaniu relacji społecznych, edukacji, psychologii, psychoterapii, religii, filozofii;

-        język (słowo) jako element kultury  instytucji społecznych i realizacji zadań;

-        język i jego rola w konstruowaniu wiedzy o sobie i świecie;

 Szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych w zakresie publikowanych tekstów znajdą Państwo na stronie internetowej www.sej.pwszplock.pl w dziale Dla Autorów.

 Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku. Czasopismo jest również indeksowane w Index Copernicus (ICV 2016: 68.44) oraz w bazach BazHum (http://bazhum.pl/bib/journal/707/),  CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) a także PBN POL-index.

 Termin nasyłania tekstów do numeru 8/2018 upływa 30 września 2018 roku.

 Artykuły prosimy kierować na adres: redakcja.sej@pwszplock.pl

 

Z poważaniem

Redakcja czasopism SEJ