OBRAZ DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA W OPINIACH NAUCZYCIELI

Autor

  • Hanna Żuraw Uniwersytet Prz\yrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(5)

Słowa kluczowe:

dystans społeczny, stygmat, zespół Aspergera, nauczyciel

Abstrakt

Niniejszy artykuł ukazuje wyniki badań własnych na temat postaw kandydatek do zawodu nauczycielki edukacji początkowej wobec dzieci z zespołem Aspergera.

Problem badawczy: Jakie postawy wobec dzieci z zespołem Aspergera prezentują nauczycielki edukacji początkowej?

Metoda badań: sondaż diagnostyczny oparty o ankietę własnej konstrukcji

Badana próba: 200 nauczycielek edukacji początkowej w wieku 25-32 lata z wykształceniem wyższym, mieszkające w mieście.

Wyniki: Ustalono, że dzieci z zespołem Aspergera – w ocenie nauczycielek-  są często spotykane w szkołach. Mają trudności w relacjach z rówieśnikami. Są osamotnione , wycofane, niedostosowane ale nie agresywne. Nie stwarzają zagrożenia. Ten czynnik powoduje, że  wobec ucznia z zespołem Aspergera przejawiany jest relatywnie mały dystans społeczny. Badane osoby wyraziły chęć aprobowania takiego dziecka jako członka rodziny ,dawcy narządów do transplantacji i ucznia szkoły masowej. Za niepokojące należy uznać ujawnioną przez badane wiedzą o przyczynach zespołu Aspergera. Ustalono, że 20% badanych wiąże je ze szczepieniami. Źródłem informacji są media.

Wnioski :Dziecko z zespołem Aspergera  jest oceniane jako podwójnie słabe jako dziecko i jako osoba z niepełnosprawnością. Zarazem codzienne ,bezpośrednie kontakty w szkołach pozwalają dziecko takie poznać i wyeliminować lęki wzbudzane przez osoby z problemami zdrowia psychicznego. Co oznacza, że edukacja inkluzyjna spełnia swoje zadania jako forma spotkania osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Istotne jest też upowszechnianie naukowej wiedzy o przyczynach i skutkach  zespołu Aspergera. aby zapobiegać upowszechnianiu uprzedzeń wobec szczepień.

Bibliografia

Bibliography

Bogardus, E. S.(1933). A Social Distance Scale. Sociology and Social Research, 17, 265–271. Pobrane z: https://www.brocku.ca/MeadProject/Bogardus/Bogardus_1933.html

Brannon L.,( 2002), Związki. W: L. Brannon, Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, przekł. M. Kacmajor. Gdańsk, GWP.

Buss D. M., (2001), Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka. Najnowsze koncepcje, przekł. M. Orski. Gdańsk, GWP.

Centers for Disease Control and Prevention, CDC, 2016

Educational Information System, 2014,

Hall E.T. (2001) Ukryty wymiar , Muza SA, Warszawa, E. Goffman, (1963) Stigma: notes on the

managment of a spoiled identity, Simon and Schuster, New York, Heathertorn T., Kleck R., Hebl M., Hull J. (2008), Społeczna psychologia piętna, Warszawa, PWN

Jarret Ch. (2017) Brain. 41 greatest miths, Wydawnictwo naukowe PWN,Warszawa Jarret

Jennett H.K., Harris S.L. &Massibov G. Commitment to Philosophy, Teacher Efficacy, and Burnout Among Teachers of Children with Autism, Journal of Autism and Developmental Disorders volume 33,

Kawa R., Pisula E.(2013) Exploratory behaviour and adaptation to novelty in preschool children with autism – a preliminary report., POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN Tom 44 Nr 1 r. 2013, str. 21-30 (Artykuł)

Kokkinos C. (2009), Special education teachers under stress: evidence from a Greek national study, Educational Psychology,

Larkowa H., (1978), Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Namysłowska I. (2012) Psychiatria dzieci i młodzieży , PZWL, Warszawa ,s. p. 138).

Omyła –Rudzka M (2012) Stosunek do osób chorych psychicznie ,147/2012 Warszawa, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Omyła –Rudzka M. (2015) Społeczny obraz autyzmu. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, Fundacja CBOS 47/2015

Parchomiuk M., (2013), Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Ruble L.A., L., E.L.Usher ,McGrew J.H., Preliminary Investigation of the Sources of Self-Efficacy Among Teachers of Students with Autism, Focus on autism and other developmental disabilities, 26(2)

Rybakowski F., Bialek A., Chojnicka I., Dziechciarz P., Horvath A., Janas-Kozik M., Jeziorek A., Pisula E., Piwowarczyk A., Slopień A., Sykut-Cegielska J., Szajewska H, Szczałuba K., Szymańska K., Urbanek K., Waligórska A., Wojciechowska A., Wroniszewski M., Dunajska A. (2014), Autism spectrum disorders – epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis.,PSYCHIATRIA POLSKA Tom 48 Nr 4 r. 2014, str. 653-665 (

Wojciszke B., (2002), Człowiek wśród ludzi, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Żuraw H.(1998) Obraz ludzi upośledzonych umysłowo w opiniach ludzi pełnosprawnych , In:

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA Nr 4 r. 1998, str. 1-10, H. Żuraw koncepcja osób niewidomych w poglądach osób z wykształceniem średnim, In:Szkoła specjalna, Tom 3 r. 2008, str. 163-

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles