WYBRANE SYMPTOMY MENTALNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA JAKO ZAGROŻENIA DLA WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.16(1)

Słowa kluczowe:

globalizacja, konsumpcjonizm, brak czasu, bierność, bezradność, alienacja, osamotnienie, oportunizm, kryzys wartości, autorytaryzm, przemoc

Abstrakt

Niniejszy tekst podejmuje problematykę wychowania dzieci i młodzieży w kontekście wybranych symptomów mentalności współczesnego człowieka. Celem autorki jest zwrócenie uwagi na fakt, że zjawiska takie jak globalizacja czy rozwój technologii informacyjnych kształtują nowe modele życia współczesnego człowieka. Niejednokrotnie prowadzi to tego, że dzieci i młodzież, szczególnie ta jej część, która pozbawiona jest umiejętnego i dojrzałego patronatu wychowawczego ze strony rodziców i nauczycieli, przejawia niepożądane, a czasem patologiczne zachowania, uzależnienia, problemy ze zbudowaniem adekwatnego obrazu siebie i swoich możliwości oraz wartościowych relacji z otoczeniem. Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu mają zatem za cel przybliżenie istoty wybranych kategorii określających mentalność współczesnego człowieka, determinujących odmienne od dotychczasowych modele życia, zakres potrzeb oraz charakter relacji międzyludzkich

Bibliografia

Bauman. Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic.

Borowiak. A. (2004). Ponowoczesna etyka i ponowoczesna tolerancja. W: (red.) A. Borowiak i P. Szarota, Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academicus.

Forward. S., Buck. C. (2011). Toksyczni rodzice. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Fromm. E. (1989). Wojna w człowieku: psychologiczne Studium destrukcji. Gdańsk: Gdańska Inicjatywa Wydawnicza.

Fromm. E. (1994). Niech się stanie człowiek. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fromm. E. (1996a). Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Fromm. E. (1996b). Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fritzsche. K.P., Knepper. H. (1993). Edukacja polityczna wobec autorytaryzmu. Odrodzona teoria i nowe wyzwania. „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” Nr 2.

Gajda. J. (1997). Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kawula. S. (1993). Antynomie współczesnego wychowania. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” Nr 6.

Kojder. A. (1999). Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989–1997. W: P. Sztompka (red.).Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa-Kraków: Wydawnictwa Naukowe PWN.

Komisja Europejska. (1997). Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.

Koralewicz. J. (1987). Autorytaryzm robotników i inteligencji. W: J. Koralewicz (red.). Społeczeństwo polskie przed kryzysem. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Kowalczyk-Szymańska. M. (2005). Zagrożenia przebiegu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej. Jakościowa analiza opinii. Dylematy Współczesnych Rodzin Roczniki Socjologii Rodziny XVI. Poznań: UAM. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4206/1/07_Miroslawa_Kowalczyk_Szymanska_Zagrozenia%20przebiegu%20procesu%20wychowania_111-125.pdf

Kozielecki. (1995). Koniec wieku nieodpowiedzialności. Eseje humanistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.

Lubowicka. G., Maj. J. (2016). Uniwersalne, tradycyjne wartości w ponowoczesności -kryzys czy zmiana? Edukacja Etyczna Nr 12, s. 69-75.

May. R. (1993). Miłość i wola. Poznań: Dom Wydawniczy „REBIS”.

May. R. (1995). O istocie człowieka. Poznań: Dom Wydawniczy „REBIS”.

Miczyńska-Kowalska. M. (2013). Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej – analiza krytyczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Migała. P. (2010). Przemoc domowa, jako przejaw zachowań patologicznych współczesnej rodziny w przestrzeni miejskiej. W: Fehler (red.). Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej. Warszawa: Arte.

Mizińska. L. (1994). Świadomość czasu zwichniętego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Nowak. W. (1994). Autorytaryzm, biurokratyzm, alienacja w wychowaniu i nauczaniu. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje Nr 4.

Pospieszyl. I. (2018). Samowykluczenie jako zagrożenie dla inkluzji. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy Nr 18(11), s. 29-37.

Ritzer. G. (1997). Mcdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwa Literackie MUZA S.A.

Ritzer. G. (2012). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: MUZA.

Rudolf. S. (2012). Nowa ekonomia instytucjonalna lekarstwem na kryzys. W: S. Rudolf (red.). Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Sznajderski. T. (2021). Alberta Schweitzera koncepcja człowieka. Ruch Filozoficzny LXXVII, s. 135-150.

Tarnogórski. Cz. (1988). Wobec samotności i osamotnienia. W: M. Szyszkowska (red.). Samotność i osamotnienie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Williamson. O. E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: PWN.

Vanier. J. (2001). Odkryć nasze człowieczeństwo. Kraków: Kairos.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-12-23

Numer

Dział

Articles