Efektywność resocjalizacji w duchu systemu prewencyjnego: badania własne w salezjańskich MOW w Polsce

Autor

  • Bogdan Stańkowski Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

DOI: 10.19251/sej/2020.11(2)

W niniejszym artykule autor podejmuje problem efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych w salezjańskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Polsce. W pierwszej części artykułu ukazano zagadnienie efektywności resocjalizacji młodzieży w literaturze przedmiotu. W dalszej części artykułu podkreślono oryginalność salezjańskiego systemu prewencyjnego w warunkacch resocjalizacyjnych oraz wypracowano determinanty efektywności resocjalizacji w kontekście salezjańskim. W drugiej części artykułu autor przybliżył założenia metodologiczne badań własnych oraz przedstawił syntetycznie
najważniejsze wnioski z badań empirycznych.

Bibliografia

Bałandynowicz, Andrzej. 2002. Probacja – system sprawiedliwego karania. Warszawa: FC Mullers Lex Utilis.

Bałandynowicz, Andrzej. 2011. Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, 2 wyd. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Bałandynowicz, Andrzej. 2001. Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży. W: Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania, profilaktyka, red. Bronisław Urban, 241-258.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bartkowicz, Zdzisław. 2013. Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartkowicz, Zdzisław, Wojnarska, Anna, Węgliński, Andrzej. 2013. Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Borsi, Mara. 2015. Credo nell’assistenza Salesiana. Dostęp: 28.03.2015. http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=129450

Bosko, Jan. 1877. System prewencyjny w wychowaniu młodzieży (Regulamin dla domów

Towarzystwa św. Franciszka Salezego). Turyn: Drukarnia Salezjańska.

Braido, Pietro. 2003. Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, vol. I. Roma: LAS.

Braido, Pietro. 2015. Il Sistema preventivo di don Bosco alle origini (1841-1862). Il cammino

del „preventivo” nella realtà e nei documenti. Dostęp: 30.03.2015. http://sangiovannibosco.net/RSS/Docs/volume27/27_anno14_num2-0255-0320.pdf

Braido, Pietro. 1998. Prevenire non reprimere. Il Sistema Educativo di Don Bosco. Roma: LAS.

Buksik, Dariusz. 2010. Znaczenie kształtowania religijności w funkcjonowaniu dojrzalej osobowości. W: Religia w procesie resocjalizacji, red. Piotr Gołdyn, 9-19. Konin:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Coelho, Ivo. 2006. The Preventive system as philosophy and method. Journal of Philosophy and Education 17/1, 67-80.

Desramaut, François. 1990. Ksiądz Bosko i życie duchowe. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Dicastero per la Pastorale Giovanile Salesiana. 2015. La Pastorale Giovanile Salesiana.

Quadro di riferimento fondamentale. Dostęp: 15.05.2015. http://www.exallievidonbosco.com/area-download/doc_view/49-lapastorale-giovanile-salesiana

Fidelus, Anna. 2011. Praca nad osobistą i społeczną tożsamością jednostki podstawą oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. W: Tożsamość osobowa

dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. I, red. Anna Kieszkowska, 293-304. Kraków: Impuls.

Franczak, Kazimierz, Żakieta, Katarzyna. 2009. Religia i duchowość w procesie resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych. W: W stronę readaptacji społecznej, red.

A. Fidelus, 90-101. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Frisoli, Pierfausto. 2015. Riflessioni e proposte dei salesiani di don Bosco in Italia. Dostęp: 17.04.2015. http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=2187

Giovanni Paolo II. 2015. Lettera Iuvenum Patris del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel Centenario della morte di San Giovanni Bosco. Dostęp: 20.02.2015. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1988/documents/hf_jp-ii_let_19880131_iuvenum-patris_it.html

Góralczyk, Ewa. 2011. Diagnoza społeczna funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z uwzględnieniem form pracy i pomocy wychowankom. Analiza potrzeb

i problemów wychowanków oraz kadry ośrodków, Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE, Warszawa 2011, s. 21. Dostęp: 29.04.2015. www.ore.edu.pl

Groppo, Mario. 1994. Educazione e riabilitazione. Modello medico e modello pedagogico a confronto. W: Professione educatore. L’operatore socio-psico-pedagogico, red. Mario Groppo, 101-110. Milano: Vita e Pensiero.

Grządziel, Dariusz. 2014. Educare il carattere. Roma: LAS.

Gucwa-Porębska, Katarzyna. 2015. Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne. Kraków: Impuls.

Heine, Marek. 2004. Efektywność resocjalizacji i niektóre jej uwarunkowania. W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, red. M. Prokosz, 40-48. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kalinowski, Marian. 1998. Salezjańska pedagogika resocjalizacyjna. Otwock: Otwockie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne.

Kalniuk, Tomasz. 2009. Grupa ewangelizacyjna w resocjalizacji. Pedagogika społeczna 2, 147-156.

Konopczyński, Marek. 2013. Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Warszawa: Pedagogium – Wyższa

Szkoła Nauk Społecznych.

Konopczyński, Marek. 2009. Pedagogika społeczna – oblicza resocjalizacji. Warszawa: Pedagogium.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Kuczkowski, Stanisław. 1998. Psychologia religii. Kraków: WAM.

Kudlak, Grzegorz. 2014. Przesłanki pracy resocjalizacyjnej w aspekcie wielowymiarowego podejścia do osoby ludzkiej. Seminare 1, 117-129.

Kusztal, Justyna. 2008. System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Kraków: WAM.

Kutarňa, Jozef. 2015. Aktualizacja systemu prewencyjnego Księdza Bosko – czy jest ona potrzebna?. Forum Pedagogiczne 2, 181-186.

Lipkowski, Otton. 1987. Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Majka, Józef. 2005. Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem persponalistycznym. W: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. Franciszek Adamski, 155-168. Kraków: WAM.

Minkiewicz, Marzena, Woś, Ewa. 2003. Salezjański Ośrodek Wychowawczy św. Jana Bosko w Trzcińcu. Seminare 19, 369-384.

Mion, Renato, Pieroni, Vittorio. 2002. Ragazzi difficili. Misure a sostegno/accompagnamento. Ortona: Grafica SIVA.

Motto, Francesco. 2015. Elementi di attualità nel Sistema Preventivo di Don Bosco. Dostęp: 30.03.2015. http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=4038

Motto, Francesco. 2000. Un sistema educativo sempre attuale. Leuman (Torino): Elle di Ci.

Mudrecka, Irena. 2013. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności nieletnich jako cel oddziaływań resocjalizujących. W: Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach

wolnościowych, red. Zdzisław Bartkowicz, Anna Wojnarska, Andrzej Węgliński, 149-159. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mudrecka, Irena. 2004. Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. Opole: Uniwersytet Opolski.

Opora, Robert. 2012. Sposoby pomiaru efektywności resocjalizacyjnej. W: Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, red. Bronisław Urban, Marek Konopczyński,

-76. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Orlando, Vito. 2007. Strutture residenziali per minori e qualità del servizio sociopedagogico. Roma: LAS.

Ostrowska, Krystyna. 2008. Psychologia resocjalizacyjna – w kierunku nowej specjalności psychologii. Warszawa: Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”.

Petitclerc, Jean Marie. 2015. I valori più significativi del Sistema Preventivo. Dostęp: 26.03.2015. http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=124443

Pol, Jan Dezyderiusz. 2002. Czy postawy religijne mogą sprzyjać resocjalizacji skazanych?. Seminare 18, 489-497.

Pospiszyl, Kazimierz. 1998. Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pytka, Lesław. 1995. Pedagogika resocjalizacyjna – wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

Radochoński, Mieczysław. 1998. Wybrane determinanty ciągłości zaburzeń antyspołecznych. W: Problemy współczesnej patologii społecznej, red. Bronisław Urban, 25-55.

Kraków: Wydawnictwo UJ.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

Siboldi, Rosangela. 2014. Giovani costruttori della civiltà dell’amore. Segni di speranza e responsabilità educativa. Rivista di Scienze dell’Educazione 3, 346-368.

Siemionow, Justyna. 2010a. Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 8, 28-31.

Siemionow, Justyna. 2010b. Możliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec nieletnich. Probacja 2, 105-112.

Siemionow, Justyna. 2011. Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Warszawa: Difin.

Stańkowski, Bogdan. 2016a. Comunità educative per minori nel contesto salesiano in Italia.

W: Salezjańska Ars Educandi, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Bogdan Stańkowski, 269-289. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

Stańkowski, Bogdan. 2018. Efektywność resocjalizacji w salezjańskich Młodzieżowych

Ośrodkach Wychowawczych w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

Stańkowski, Bogdan. 2016b. Giovanni Bosco and Young People in the Master-Apprentice Relationship Perspective: Upbringing Implication in View of Work with Socially

Maladjusted Youth. Journal of Salesian Studies December 8, vol. 17, 133-140.

Stańkowski, Bogdan. 2015a. Pedagogizacja rodziców osób nieletnich niedostosowanych społecznie. Szkice Humanistyczne 3-4, 167-180.

Stańkowski, Bogdan. 2015b. Per una pedagogia di ricupero dei ragazzi disadattati – l’esperienza salesiana nel contesto italiano. Seminare 3, 69-79.

Stańkowski, Bogdan. 2015c. Prevenzione salesiana e rieducazione dei ragazzi socialmente disadattati nel contesto polacco. Indagine interpretativa e prospettica. Kraków: Akademia Ignatianum.

Stańkowski, Bogdan. 2014. Specificity of the Salesian social rehabilitation upon the example of ‘Dom Bosko’ in Gostwica. W: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, red. Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová, Ewa Jarosz, 848-860. Brno: Institut mezioborových studií.

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie. 2015. Dostęp: 27.04.2015.

http://www.mow-rzepczyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:statut&catid=14:sample-data-articles

Szymanowska, Aleksandra. 2003. Wpływ „czynników ryzyka” na przestępczość młodzieży. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 1(17), 80-97.

Śliwerski, Bogusław. 2015. Miejsce systemu wychowania prewencyjnego według Jana Bosko we współczesnej systematyce myśli pedagogicznej. Forum Pedagogiczne 2, 145-169.

Śliwerski, Bogusław. 2003. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.

Urban, Bronisław. 2007. Ocena rezultatów resocjalizacji. W: Resocjalizacja cz. 1., red.

Bronisław Urban, Jan M. Stanik, 313-317. Warszawa: PWN.

Vettorato, Giuliano. 2014. „Shalom”. Comunità di vita. Report di ricerca. Verona: QuiEdit.

Węgliński, Andrzej. 2000. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Zdybicka, Zofia. 1988. Religia i religioznawstwo. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-10-15

Numer

Dział

Articles