O czasopiśmie

Czasopismo „Nauki Ekonomiczne” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201146. Liczba punktów: 40. Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości.

Czasopismo ukazuje się od 2002 roku. Do końca 2019 roku ukazywało się pod tytułem „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” (ISSN 1644-888X; e-ISSN 2449-7975). Obecnie wydawane jest  jako „Nauki Ekonomiczne” (ISSN 2719-4175; e-ISSN 2719-5368). Czasopismo jest półrocznikiem o zasięgu ogólnopolskim, w którym publikują autorzy z kraju i za granicy. 

Problematyka podejmowana przez autorów artykułów dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekonomicznych, obejmujących dyscypliny naukowe:

-  ekonomia i finanse,

- nauki o zarządzaniu i jakości,

a  także dyscypliny pokrewne: nauki prawne i informatyka, prezentowanych od strony teoretycznej, jak i praktyki gospodarczej. Czasopismo zawiera publikacje wyników badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa i jest ona tożsama z dostępną wersją on-line na stronie internetowej redakcji. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Nauki Ekonomiczne” są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (w systemie podwójnej ślepej recenzji) zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).