Wymogi redakcyjne

WYMOGI REDAKCYJNE

Szablon do pobrania

 

AUTOR PIERWSZY (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

Adres e-mail (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

Afiliacja autora (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

 

AUTOR DRUGI (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

Adres e-mail (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

Afiliacja autora (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000 (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

 

W przypadku  3 lub więcej autorów należy podać dane KAZDEGO Z NICH wg powyższego schematu

Tytuł

(Times New Roman, pogrubiona, wersaliki, rozmiar 12, tekst wyśrodkowany)1

1Artykuł wpłynął …………., zaakceptowano ……….

Streszczenie

(Times New Roman, pogrubiona, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany,
1000-1500 znaków ze spacjami)

Cel –

Metoda badań –

Wnioski – …

Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – …

 

Słowa kluczowe2 (Times New Roman, rozmiar 10, tekst wyjustowany): ………

2 Słowa kluczowe: istotne terminy z tytułu i abstraktu; należy unikać określeń ogólnych, terminów w liczbie mnogiej oraz pojęć wielowyrazowych (unikać, na przykład, "i", "z");  konkretne słowa kluczowe można znaleźć w Google Trends i Google AdWords).

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

(Times New Roman, pogrubiona, wersaliki, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

Summary

(Times New Roman, pogrubiona, rozmiar 10, tekst wyśrodkowany)

 

Purpose –

Research method

Results – ...

Originality /value / implications /recommendations –

 

Keywords (Times New Roman, rozmiar 10): ……….

 

JEL Classification3 (Times New Roman, rozmiar 10):   np. K10, M31

3 JEL Classification dostępne na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

 

 

Wprowadzenie (Times New Roman, pogrubienie, rozmiar 12, tekst wyśrodkowany)

Ta część  powinna zawierać teoretyczne  wprowadzenie do tematyki podjętej w artykule. Należy wskazać cel i uzasadnienie. Wprowadzenie nie powinno być dłuższe niż 1 strona.

 

Przegląd literatury (Times New Roman, pogrubienie, rozmiar 12, tekst wyśrodkowany)

(Times New Roman, rozmiar 12, tekst wyjustowany, interlinia 1,5).

Przegląd literatury pokazuje, kto zajmował się wcześniej podobnym tematem badawczym. Tło literaturowe pokazuje, jakie są wyniki wcześniejszych badań. Ponadto należy zidentyfikować i udokumentować różne opcje i perspektywy z literatury przedmiotu. Tekst powinien zawierać niezbędne odniesienia.

Przypisy w tekście powinny mieć formę:

Artykuły i monografie:

(Kowalski, 2018, s. 23);

- w przypadku dwóch autorów: (Kowalski, Nowak, 2016, s. 20)

- w przypadku trzech lub więcej autorów: (Kowalski i inni, 2010, s. 20-30)

Prace zbiorowe: (Finanse wobec wyzwań współczesności…., 2020, s. 40)

Dokumenty elektroniczne: (www1)

Akty prawne: (Ustawa…., 2019, art.2); (Rozporządzenie…., 2020)

 

Metody badawcze (Times New Roman, pogrubienie, rozmiar 12, tekst wyśrodkowany)

(Times New Roman, rozmiar 12, tekst wyjustowany, interlinia 1,5).

Ta część powinna zawierać opis metod badawczych, opis doboru analizowanego materiału i hipotezy badawcze.

Wyniki (Times New Roman, pogrubienie, rozmiar 12, tekst wyśrodkowany)

(Times New Roman, rozmiar 12, tekst wyjustowany, interlinia 1,5).

Należy zaprezentować wyniki badań wraz ze szczegółową interpretacją danych.

Podsumowanie (Times New Roman, pogrubienie, rozmiar 12, tekst wyśrodkowany)

(Times New Roman, rozmiar 12, tekst wyjustowany, interlinia 1,5).

Ta część powinna zawierać ogólne podsumowanie artykułu, jego wyniki i ustalenia, implikacje i zalecenia dla praktyki, ograniczenia badawcze oraz sugestie dotyczące przyszłych badań.

 

Literatura

Spis literatury zawiera tylko i wyłącznie opracowania naukowe przytoczone
w tekście, tj. opatrzone przypisem.

Monografie:

Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Adamek, J., Krawiec, W., Solarz, M. (2020). Wiedza ekonomiczno-finansowa rozwoju przedsiębiorczości studenckiej – wyniki badań pilotażowych, w: Finanse wobec wyzwań współczesności – wybrane zagadnienia. J. Adamek (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Artykuł w czasopiśmie:

Jeżeli artykuł posiada DOI to obowiązkowo podajemy, w pozostałych przypadkach - adres URL

Zalega, T. (2018). Sustainable  consuption in consumer behaviour of Polish seniors (report from own research). Acta Scientiarum Polonarum, 17(1). doi: 10.22630/ASPE.2018.17.1.15

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.85 ze zm.)

Raporty i inne dokumenty:

Raport o inflacji (2020, lipiec). Narodowy Bank Polski. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji.html.

Tabele i wykresy

Tabela 1. Tytuł (Times New Roman 11, pogrubienie, interlinia 1,0)

Źródło: Patrzałek 2010, s. 20 (Times New Roman 10, interlinia 1,0)

 

Wykres 1. Tytuł (Times New Roman 11, pogrubienie, interlinia 1,0)

Źródło: Patrzałek 2010, s. 20 (Times New Roman 10, interlinia 1,0)

Dane na wykresie: Times New Roman 11