Bazy indeksacyjne

Czasopismo „Nauki Ekonomiczne” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201146. Liczba punktów: 20. Przypisane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

- Arianta

- BazEkon

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

- EBSCO

- ERIH Plus

-  ICI Journals Master List (ICV 2021: 100.00; ICV 2020: 88.67; ICV 2019: 94.41; ICV 2018: 90.76, ICV 2017: 85.14, ICV 2016: 70.49, ICV 2015: 49.79, ICV 2014: 35.32, ICV 2013: 3.59)

- PBN – Polska Bibliografia Naukowa