Bazy indeksacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wartość artykułu opublikowanego na łamach czasopisma wynosi 5 punktów

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:
- BazEkon
- CEJSH
- ERIH Plus
- Index Copernicus (ICV 2018: 90.76, ICV 2017: 85.14, ICV 2016: 70.49, ICV 2015: 49.79, ICV 2014: 35.32, ICV 2013: 3.59)

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne „online” w międzynarodowej bazie danych 'The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” http://cejsh.icm.edu.pl