KRYPTOAKTYWA - PODEJŚCIE KLUCZOWYCH REGULATORÓW EUROPEJSKICH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(6)

Słowa kluczowe:

kryptoaktywa, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Europejski Nadzór Bankowy, Komisja Nadzoru Finansowego

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie analizy regulacji ustanowionych i będących w trakcie realizacji przez kluczowych regulatorów rynku finansowego w Europie – tj. Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny oraz Europejski Nadzór Bankowy. W pierwszej części tekstu przedstawiona została istota regulacji w odniesieniu do płatności za dobra i usługi. Spójne regulacje na szczeblu europejskim są kluczowe dla zachowania jednolitego rynku, a także dla współpracy gospodarczej. Następnie przedstawiono podejście polskiego nadzorcy nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego – w kwestii kryptoaktywów. Ostatnia część analizy przedstawia poglądy KE, EBC oraz EBA na temat konieczności uregulowania omawianej kwestii. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że regulatorzy europejscy dostrzegają ryzyka związane z obrotem kryptoaktywami, jednakże nie udało się do tej pory wypracować ram prawnych, które adresowałyby kwestie bezpieczeństwa użytkowników kryptoaktywów.

Bibliografia

EBA, (2019), Report with advice for the European Commission on crypto-assets.

EBC, (2019), Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures.

EBC, (2021), Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937.

ESA, (2021), As crypto-assets, including so-called virtual currencies such as Bitcoin, continue to attract public attention, the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – together the ‘ESAs’) recall the continued relevance of their previous warnings.

ESMA, EBA, (2021), Final report on joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU.

European Parliament, (2020), Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014.

Gruszecki, T. (2003), Pieniądz w dziejach gospodarczych Polski, KUL, Lublin.

InfoCuria (2015), https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=757455 (dostęp 22.02.2021).

Kubiczek, S. (2015), Od barteru do pieniądza wirtualnego- charakterystyka procesu dematerializacji pieniądza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 236.

Michalczuk, A. (2021), Polityki publiczne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec kryptoaktywów – analiza porównawcza, w: Jamroży, M., Karbowski, A. (2021), Rozważania ekonomiczne studentów SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Opitek, P. (2020), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML, „Prokuratura i Prawo” nr 12.

Piotrowska A. (2018), Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowanie kryptowaluty, CeDeWu, Warszawa.

PwC, Projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) https://www.pwc.pl/pl/artykuly/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-rynkow-kryptoaktywow-mica.html (dostęp: 20.03.2022).

Sobiecki, G. (2015), Regulowanie kryptowalut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina- status prawny i interpretacja ekonomiczna, „Problemy Zarządzania”, vol. 13, nr 3 (54), Wydział Zarządzania UW, Warszawa.

Ślażyńska-Kluczek, D. (2016), Miejsce innowacyjnych form pieniądza na rynku płatności, w: Czerwiński M. (red.), Cywilizacja pieniądza, e-bookowo.

Ślażyńska-Kluczek, D. (2017), Uwarunkowania prawne rozwoju jednolitego rynku usług płatniczych, w: Pakulska, T. (red.), Regulacje w optyce funkcjonowania przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

UKNF, (2020), Stanowisko w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami, Warszawa.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z 2018 r. poz. 723.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, ze zm.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r.o usługach płatniczych, Dz.U. z 2019 r. poz. 659, ze zm.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles