NOWE WYZWANIA EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI KOSZTÓW W SZPITALU PUBLICZNYM –PRZYKŁAD KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(3)

Słowa kluczowe:

szpital, podmiot leczniczy, sprawozdawczość, koszty, rachunek kosztów, COVID-19

Abstrakt

Obszar sprawozdawczości i analizy kosztów w szpitalach publicznych stanowi ważny element zarządzania podmiotami leczniczymi
w Polsce. Prawidłowe ujęcie kosztów, ich grupowanie oraz interpretacja mają wpływ na wiele decyzji zarządczych, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania. Wywierają także wpływ na zmiany w sferze regulacyjnej, m.in. w zakresie wyceny procedur medycznych oraz poziomu finansowania sektora ochrony zdrowia. Celem artykułu jest analiza stanu wdrożenia oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z nowych regulacji standardu rachunku kosztów w polskich szpitalach na przykładzie kosztów wynikających z pandemii COVID-19. Wykorzystano metody analizy, studium przypadku, obserwacji, dedukcji i wnioskowania. Rezultaty wskazują obszary sprawozdawcze budzące wątpliwość i prawidłowość ich stosowania zgodnie z rekomendacjami AOTMiT. Wskazano propozycje rozwiązań grupowania oraz sprawozdawania kosztów w szpitalach publicznych.

Bibliografia

Literatura

Bertoni M., Grisi G., De Rosa B., Rebelli A. (2017), Linking cost control to cost management in healthcare services: An analysis of three case studies, [w:] Health Economics and Healthcare Reform: Breakthroughs in Research and Practice, Information Resources Management Association, Hershey, PA, s. 185-219.

Chluska J. (2021a), Ewidencja kosztów w polskich szpitalach-nowe wyzwania, "НАУКОВИЙКОМІТЕТКОНФЕРЕНЦІЇ”, vol. 657, s. 14-17.

Chluska J. (2021b), Koszty pracy w procesie kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych, s. 15-33, [w:] Gierusz J. (red.) Kierunki rozwoju rachunkowości, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Cygańska M. (2018), Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnego szpitalem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Freeman T. (2011), Pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń [w:] Walshe K., Smith J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, s. 387, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa.

Gebreiter F., Ferry L. (2016), Accounting and the „Insoluble” Problem of Health-Care Cost, “European Accounting Review”, vol. 25(4), s. 719-733.

Haas D.A., Kaplan R.S. (2019), Variation in the cost of care for primary total knee arthroplasties, “Arthroplasty Today”, vol. 3(1), s. 33-37.

Hass-Symotiuk M. (2016), Ogólna charakterystyka sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność leczniczą, s. 15-35 [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Hass-Symotiuk M., Kludacz-Allesandri M., Cygańska M. (2020), Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny, Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 207.

Hass-Symotiuk (2011), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,s. 26-39.

Janik W. (2011), Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 679(44), Szczecin, s. 7585.

Kallapur S., Eldenburg L. (2005), Uncertainty, real options, and cost behavior: Evidence from, Washington state hospitals, “Journals of Accounting Research”, vol. 43(5), s. 735-752.

Kaplan R.S., Porter M.E. (2011), How to solve cost crisis in health care, “Harvard Business Review”, vol. 89(9), s. 46-52.

Kludacz M, Zbiory informacji finansowych dotyczące działalności szpitali generowane na potrzeby Ministerstwa Zdrowia,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 679(44), s. 87-99.

Kludacz-Alessandri M. (2014), Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 76, s. 39-60.

Kołaczyk Z. (2005),Sprawozdawczość [w:] Gmytrasiewicz M., Encyklopedia rachunkowości, s. 711, LexisNexis, Warszawa.

Llewellyn S., Begkos C., Ellwood S., Mellingwood C. (2020), Public value and pricing in English hospitals: Value creation or value extraction? “Critical Perspective on Accountingˮ, vol. 73, https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102247.

Maruszewska E.W., Szewieczek A. (2016), Analiza wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego GRI w kontekście zarządzania podmiotami leczniczymi, „ Studia Ekonomiczne” nr 300, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 120-128.

Mućko P (2011), Sprawozdawczość jednostek ochrony zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”nr625(25), Szczecin, s. 283-294.

Oppi C., Vagnoni E. (2020), Management accountants’ role and coercive regulations: evidence from the Italian health-care sector, “Qualitative Research in Accounting and Management”, vol. 17(3), s. 405-433.

Orliński R., (2016), Rachunek kosztów pacjenta na przykładzie szpitala, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442, s. 358-367.

Pizzini M.J. (2006), The relations between cost-system design, managers’ evaluations of the relevance and usefulness of cost data, and financial performance: An empirical study of US hospitals, “Accounting, Organizations and Society”, vol. 31(2), s. 179-210.

Raulinajtys-Grzybek M. (2014), Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Wolters Kluwer SA, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów

u świadczeniodawców (Dz. U. 2020, poz. 2045).

Shoorvarzy M., Hedayat M., (2017), Investigating the Impact og Hospital Information System on the Quality of Financial Reporting (Case Study: Mashhad Bentolhoda Hospital), “Journal of Health Accounting, vol. 6(1), 44-67, DOI: 10.30476/jha2017.39332.

Strojek-Filus M., Szewieczek A. (2016a), Problemy behawioralne sprawozdawczości statystycznej jednostek lecznictwa uzdrowiskowego, s. 77-90 [w:] Szromek A.R. (red.), Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym, Proksenia, Kraków.

Strojek-Filus M., Szewieczek A. (2016b), Względność informacji prezentowanych w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez szpitale publiczne w Polsce, „Studia OeconomicaPosnaniensia”, vol. 4, no. 11, s. 265-270.

Szewieczek A. (2021), Nowy rachunek kosztów w podmiotach leczniczych – głos w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 45, nr 4, s. 111-133. DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5745

Szewieczek A., Strojek-Filus M. (2015), Behavioral Aspects in Obligatory Reports of Public Hospitals in Poland, “Chinese Business Review”, vol. 14, no. 11, s. 513-527. DOI: 10.17265/1537-1506/2015.11.001, http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab4c628bea.pdf (dostęp: 11.04.2022).

Szynkiewicz M. (2014), Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne, „Studia Metodologiczne” nr 32, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 65-77.

Trojnacka M. (luty 2021), Wyodrębnienie OPK na potrzeby gromadzenia kosztów związanych z COVID-19, „Materiały szkoleniowe” (materiał niepublikowany).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz.U. 2021poz. 217 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020, poz. 1398 ze zm.).

www1: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/04/analiza_kosztow_swiadczen.pdf (12.04.2022 r. ).

www2: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/COVID-19-aspekty-praktyczne.pdf (18.04.2022 r.)

www3: https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl (19.04.2021 r.)

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles