KIERUNKI WPŁYWU STANDARDÓW IFRS S1 I IFRS S2 NA RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM INFORMACYJNY O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.36(10)

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, rachunkowość zrównoważonego rozwoju, IFRS, ryzyka klimatyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza proponowanych międzynarodowych standardów IFRS S1 i IFRS S2  i ich wpływu na rachunkowość przedsiębiorstwa. Postawiono następującą hipotezę badawczą: aplikacja projektowanych standardów IFRS S1 i IFRS S2 przyczyni się do lepszego rozpoznawania czy dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność nastawioną na zrównoważony rozwój. W celu weryfikacji hipotezy posłużono się analizą literatury krajowej i zagranicznej, raportami branżowymi, a także analizą projektów standardów.

Bibliografia

Boyd, J. (1998). Accounting: An Economic Framework to Indentify Priorities, Resources For The Futures, Washington.

Cieślak, M. (2011). Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Deloitte. (2022). IFRS Newsletter Bringing you the latest information on recent IFRS topics.

Gabrusewicz, T. (2010). Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.

IFRS. (2022a). General Sustainability-related Disclosures, https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/ (dostęp 30.09.2022).

IFRS. (2022b). Exposure Draft—Snapshot, https://www.ifrs.org/ (dostęp 30.09.2022).

Jaworski, T., Grochowska, S. (2017). Circular Economy - the criteria for achieving and the prospect of implementation in Poland, „Archives of Waste Management and Environmental Protection/ Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska”, vol. 19, issue 4.

Kwiecień, M. (2016). Sprawozdanie zintegrowane – innowacja paradygmatów rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 87 (143).

Micherda, B., Górka, Ł., Szulc, M. (2010). Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.

ONZ, (2015). Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Paszkiewicz, A., Szadziewska, A. (2011). Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41.

Pieloch-Babiarz, A., Misztal, A., Kowalska, M. (2021). An impact of macroeconomic stabilization on the sustainable development of manufacturing enterprises: the case of Central

and Eastern European Countries, „Environment, Development and Sustainability”, no 23.

Raftowicz-Flipkiewicz, M. (2013). Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego, Ekonomia-Wrocław, Economic Review 19/1, Acta Universitatis Wratislaviensis, no.3534.

Ruggerio, C.A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles

and definitions, „Science of The Total Environment”, no 786.

Szczypa, P. (2012). Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.

Ślażyńska-Kluczek, D. (2022), Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.

Toffler, A. (1997). Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.)

Weidinger, C. (2014). Business Success Through Sustainability, w: Weidinger, C., Fischler,

F., Schmidpeter, R. (red.), Sustainable Entrepreneurship, CSR, Sustainability, Ethics &

Governance, Heidelberg: Springer, Berlin.

##submission.downloads##

Opublikowane

2023-02-09

Numer

Dział

Articles