ROZWÓJ REGIONALNY OPARTY NA INNOWACJACH PRZY ZASTOSOWANIU MODELU POCZWÓRNEJ HELISY, A PROJEKT KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2030. KONCEPCJA ROZWOJU ,,CZWÓRMIASTA”.

Autor

  • Agnieszka Kopeć Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(3)

Streszczenie:
Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarkach na całym świecie wymuszają nowe podejście do tematyki rozwoju regionalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza możliwego wpływu na rozwój regionów dzięki relacji pomiędzy sferą nauki, przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz społeczeństwem oby watelskim, które określają model poczwórnej helisy na obszarze ,,Czwórmiasta” w kontekście projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) [www 1]. W odpowiedzi na zmianę modelu polityki rozwojowej z polaryzacyjno – dyfuzyjnego na model zrównoważonego rozwoju oraz wzrost roli władz regionalnych i lokalnych w kreowaniu polityki rozwojowej po 2020 roku, cztery miasta położone na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego zawarły porozumienie tworzące tzw. ,,Czwórmiasto”. W artykule zawarto koncepcję rozwoju obszaru ,,Czwórmiasta” w oparciu o zapisy KSRR 2030, z uwzględnieniem elementów tworzących Poczwórną Helisę.

Słowa kluczowe: rozwój regionalny, ,,Czwórmiasto”,
innowacje, poczwórna helisa, KSRR 2030,


Kody JEL: O380, R580.

Bibliografia

Literatura

Afonso Oscar, Monteiro Sara, Thompson Maria. 2012. A Growth Model for the Qudruaple Helix.

Journal of Business Economisc and Management: Volume 13, Issue 5. http://questiacom/read/

IGI-3108685411/a-growth-model-for the quadruple-helix (dostęp 12.01.2014)

Bednarzewska Kinga. 2016. ,,Potrójna helisa jako model współpracy w budowaniu atrakcyjności

inwestycyjnej miast”. Kwartalnik naukowy ,,Organizacja i Zarządzanie” Nr 2: 34

Bojar Matylda, Machnik-Słomka Joanna. 2014. ,,Model potrójnej i poczwórnej helisy

w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych”. Zeszyty

Naukowe ,,Organizacja I Zarządzanie” Wyd. Politechnika Śląska. Nr 76

Brandenburg Henryk (red.). 2013. Projekty lokalne i regionalne – współpraca: nauka – biznes –

samorząd. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Carayannis Elias, Campbell David. 2011. ,,Open innovation Diplomacy and a 21 st Century

Fractal Research, Education and Innovaton (FREIE) Ecosysystem Building on the Quarduple

and Qiuntuple Helix Innovation Concepts and the ‘’Mode3’’ Knowledge Productions System” .

Media, LLC: Springer Science+ Business

Czarny Bogusław. 2018. Podstawy ekonomii. Makroekonomia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza

SGH, wydanie IV

Grosse Tomasz. 2002. ,,Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego”. Studia Regionalne

i Lokalne. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego

(EUROREG): Nr1(8)

Klóska Rafał. 2015. Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin:

Uniwersytet Szczeciński

Leydesdorff Loet, Etzkowitz Henry. 2011. ,,The Transformation of University – industry-government

Relations”. Electronic Journal of Socioligy”. https://www.sociology.org/ejs-archives/

vol005.004/th.html (dostęp 10.09.2018)

Leydesdorff Loet, Etzkowitz Henry.2012. ,,The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-Tuple

of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy?”. Journal of

the Knowledge Economy: Issue 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-011-0049-4

(dostęp 10.09.2018)

Nowakowska Aleksandra, Przygodzki Zbigniew., Sokołowicz Mariusz. 2011. Region w gospodarce

opartej na wiedzy. Warszawa: Difin

Schumpeter Joseph. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo

Naukowe

Stiglitz Joseph E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Strahl Danuta (red). 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Strzelecki Zbigniew (red.). 2015. Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10

lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury

i Rozwoju

Szewczuk Adam., Kogut – Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena. 2011. Rozwój lokalny i regionalny.

Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Szlachta Jacek, Legutko – Kobus Paulina (red.). 2017. Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego,

Jacek Szlachta, Paulina Legutko – Kobus. Warszawa: Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania

Kraju PAN

Szlachta Jacek. 1996. Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI,

w: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Warszawa: Wydawca Friedrich

Elbert – Stiftung Przedstawicielstwo w Polsce

[www 1]https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-

-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

(dostęp10.04.2019)

[www2]http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/czwormiasto-porozumienie-podpisane,1877.htmlpl

(dostęp 08.04.2019)

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles