GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU PODMIOTÓW SEKTORA ZBROJENIOWEGO W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Autor

  • Łukasz Maculewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(4)

Streszczenie:
Przemysł zbrojeniowy jest jednym z wymagających elementów gospodarki. Europejski rynek zbrojeniowy skupia wiele podmiotów działających w różnych formach gospodarczych. Każdy z tych podmiotów działa w warunkach silnej konkurencji wymagającej dużych nakładów inwestycyjnych. Główne kierunki obserwowane z perspektywy podmiotów
przemysłowych i instytucjonalnych na europejskim rynku uzbrojenia to integracja państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz koncentracja przemysłu zbrojeniowego, których głównymi celami są (1) wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej, (2) międzynarodowe podej raście do badań i produkcji w zakresie wdrażania programów, a przede wszystkim unikanie mnożenia tożsamych programów badawczych i kompetencji technologicznych, jak również (3) poszukiwanie możliwości obniżenia kosztów produkcji. Ze względu na wysokie koszty opracowywania nowych technologii wojskowych zanikanie podziału terytorialnego sektora zbrojeniowego i łączenie się podmiotów z USA, Europy i innych krajów świata na polu projektowania i produkcji uzbrojenia jest wysoce prawdopodobne. Na początku, prawdopodobnie w indywidualnych projektach, wraz z rozwojem technologii konsolidacja może być trwała.

Słowa kluczowe: przemysł zbrojeniowy;
współpraca; globalizacja; bezpieczeństwo
i obronność; projekty międzynarodowe.


Kody JEL: F620.

Bibliografia

Literatura

Amadeo Kimberly. 2018. U.S. Military Budget, Its Components, Challenges, and Growth.

Pobrano z https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challenges-growth-

(dostęp: 01.09.2018).

Beraud-Sudreu Lucie. 2018. European defence spending: the new consensus. Pobrano

z https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2018-f256/february-1c17/europe-

-defence-spending-0695. (dostęp:21.08.2018).

Flejterski Stanisław., Wahl Piotr. 2003. Ekonomia globalna. Synteza. Warszawa: Wydawnictwo

Difin.

Hartley Keith. 2003. “The future of European defence policy: An economic perspective.” Defence

and Peace Economics volume 14(2).

Hartley Keith. 2006. “The Industrial and economic benefits of Eurofighter typhoon.” Centre for

Defence Economics, University of York.

Hayward Keith. 2000 “The Globalisation of Defence Industries.” Survival, Vol.42, No.2, 2000.

Jędrych Elżbieta. Klimek Dariusz. 2016. „Przemysł obronny w warunkach globalizacji.” Biznes

międzynarodowy w gospodarce globalnej 2016, nr 35/2. Uniwersytet Gdański.

Kitler Waldemar. 2011. Bezpieczeństwo narodowe RP, Podstawowe kategorie. Uwarunkowania.

System. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Kołodko Grzegorz. 2003. Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ

im. Leona Koźminskiego.

Kołodko Grzegorz. 2013. Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa:

Prószyński Media Sp. z o.o.

Olejarz Magdalena (red.). 2011. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Waszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

Pacek Bogusław. 2014. Konsolidacja przemysłowego potencjału obronnego w Polsce. Uwarunkowania,

dylematy i szanse. Warszawa: Zeszyty Naukowe AON nr 1(94)2014.

Polak Roman. 2015. Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa:

Wydawnictwo Bellona.

Rogala-Lewicki Adam. 2017. „Integracja europejskiego przemysłu obronnego.” Przegląd Geopolityczny,

/2017. Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Rybiński Krzysztof. 2007. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring, globalne nierównowagi,

polityka pieniężna. Warszawa: Difin.

Shangquan Gao. 2000. “Economic Globalization: Trends, Risk nad Risk Prevention.” CDP Backround

Papers. Department of Economic & Social Affairs. United Nations. Pobrano z http://

www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf (dostęp:

08.2018).

Turczyński Paweł. 2014. „Rynki Zbrojeniowe państw UE – przykład Grecji i Polski.” Rocznik

Integracji Europejskiej 8/2014. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Walczak Waldemar. 2018. Organizacyjno-prawne aspekty konsolidacji

spółek w ramach grupy kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

Pobrano z https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10095. (dostęp: 20.07.2018).

Vetterkind Melissa. 2018. Department of Defense. Agency Budgets. Chapter 11.

Pobrano z https://www.aaas.org/fy16budget/department-defense. (dostęp: 07.09.2018).

Winiarski Bolesław. 2006. Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiśniewski Rafał. 2012. “Defence industry in the european union – challenges and opportunities

in times of economic crisis.” Przegląd Strategiczny 2/2012. Uniwersytet Adama Mickiewicza

w Poznaniu.

Zamelek Paulina. 2013. Przeobrażenia polskiego przemysłu obronnego w warunkach otwartego

europejskiego rynku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

[www 1] http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-

-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/. (dostęp: 22.09.2018)

[www 2] https://www.defenseindustrydaily.com/italy-buying-next-4-fremm-frigates-04706/

(dostęp: 22.01.2019)

[www 3] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515, (dostęp: 27.03.2019).

[www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Government_expenditure_

on_defence. (dostęp: 18.10.2018)

[www 5 ] https://www.eda.europa.eu/Aboutus/our-history/the-birth-of-an-agency. (dostęp:

05.2018).

[www 6] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.4.html.

(dostęp: 17.09.2018).

[www 7] https://www.naval-group.com/en/. (dostęp: 12.10.2018).

[www 8] www.pgzsa.pl. (dostęp: 11.10.2018).

[www 9] https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/fs_arms_industry_2017_0.pdf. (dostęp:

12.2018).

Ministerstwo Gospodarki RP. 2007. Globalizacja gospodarki – wybrane cechy procesu. Departament

Analiz i Prognoz.

OCCAR Business Plan 2018 – broszura informacyjna.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji

procedur udzielania niektórych zamówień́ na roboty budowlane, dostawy i usługi przez

instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Dz.U. L 216 z 20.8.2009.

Strategia Rozwoju Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polska 2022.

Tekst jednolity Statutu Spółki PGZ S.A. z 28.08.2014 (Rep. A 14556/2014) oraz 8.05.2015 r. (Rep.

A 7193/2015).

Traktat Północnoatlantycki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.

Dz.U.2000.87.970.

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału

obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.1999 Nr

poz. 932.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles