MECHANIZMY PRZESTĘPCZE STOSOWANE W ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ

Autor

  • Irena Malinowska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  • Anna Rybicka Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(8)

Streszczenie:
Przestępczość zorganizowana wykorzystującą mechanizmy podatku VAT od lat stanowi zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, gospodarczego oraz ekonomicznego w Polsce a także w innych krajach Unii Europejskiej. Oszustwa w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z racji zasadniczej pozycji dochodowej tych podatków w budżecie państwa i wiodącej roli w obrocie gospodarczym mają wielką możliwość zdestabilizowania, a także spowolnienia rozwoju gospodarczego i społecznego. Intencją niniejszej publikacji jest unormowanie występujących teorii i definicji oraz zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat przestępstw akcyzowych jak również charakterystyki tego zjawiska od strony kryminogennej. Studium przedstawia mechanizmy przeciwdziałania i zwalczania oraz dogłębną analizę rozmiarów, stosowanych w zorganizowanej przestępczości akcyzowej i kierunki zagrożeń, w istocie bezpieczeństwa finansów publicznych i państwa.

Słowa kluczowe: przestępstwo, przestępczość
zorganizowana, pranie pieniędzy, podatek akcyzowy,
nielegalna fabryka papierosów.


Kody JEL: 017, P37, L84.

Bibliografia

Literatura

Cichomski Mariusz, Dubis Karolina. 2015. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości

gospodarczej na lata 2015–2020 jako strategiczny dokument określający główne

kierunki polityki państwa w zakresie wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania

i zwalczania tej formy przestępczości, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 13 (7), Agencja

Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Duży Jerzy 2003. Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na

szkodę spółki, Wydaw. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Duży Jerzy.. 2013. Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce: zwalczanie przestępnego

nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Wydaw. Lex a Wolters Kluwer, Warszawa.

Filipkowski Wojciech, Pływaczewski Emil W., Rau Zbigniew. 2015. Przestępczość w XXI wieku –

zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, Wydaw. Wolters Kluwer, Warszawa.

Grzywacz Jacek. 2011. Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Wydaw. Oficyna

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Łabuz Paweł, Malinowska Irena., Michalski Mariusz (red.). 2018. Przestępczość gospodarcza:

istota zjawiska: zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców,

Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.

Łabuz Paweł. 2012. Przestępczość zorganizowana w aspekcie prawno-kryminalistycznym, Praca

doktorska, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, Warszawa.

Malinowska Irena., Sebastianka Bogusława. 2014. Charakterystyka prania pieniędzy za pośrednictwem

Internetu [w:] Grzywacz J., Kowalski S. (red.), „Przedsiębiorstwa, banki i regiony gospodarcze”,

Wydaw. PWSZ w Płocku, Płock.

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2016, MSWiA, Warszawa 2017.

Interpol – Office of Legal Affair. 2014. Countering Illicit Trade in Tobacco Products.

A guide for Policy-Makers, Legal Handbook Series, Wydaw. International Criminal Police Organization

(ICPO).

Sprawozdanie z postępu prac w zakresie wdrażania komunikatu Komisji „Intensyfikacja walki

z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi – Kompleksowa

strategia UE (Com (2013) 324 final z 6.6.2013)”, Komisja Europejska, Bruksela 2017.

Wilk Leszek, i Zagrodnik Jarosław. 2009, Prawo Karne Skarbowe, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych

Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 24 października 2004 r. ustanawiającego

szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003

w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE

L. 331/13 z 5 listopada 2004 r.).

European Commission, Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit

trade in tobacco products – A comprehensive EU Strategy, SWD/2013/0193, Brussels, 6.6.2013.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354).

Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1114).

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych

ustaw (Dz.U. poz. 2538).

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, (Dz.U.

z 2019 r. poz. 1464).

Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji

i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650,

z późn. zm.).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości

paliw (Dz.U. z 2017 r. poz. 624, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r.

poz. 2260).

Netografia

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp (09.05.2019).

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wplywy-akcyzowe-do-budzetu/2q9zl60 (dostęp:

04.2019).

]https://www.unian.info/society/10237221-ukraine-remains-leading-source-country-of-

-contraband-cigarettes-shipped-to-eu-international-report.html (dostęp 20.03.2019).

https://www.tvp.info/19399234/zlikwidowano-najwieksza-w-europie-fabryke-nielegalnych-papierosow-

w-skrytkach-33-mln-zl (dostęp: 27.03.2019).

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles