REGULACJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DETALICZNYMI EKSPOZYCJAMI KREDYTOWYMI A JAKOŚĆ TEGO PORTFELA KREDYTOWEGO W POLSKIM SEKTORZE BANKÓW KOMERCYJNYCH W LATACH 2009-2016

Autor

  • Katarzyna Plewka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.31(9)

Streszczenie:
Celem głównym niniejszego badania jest określenie w świetle teorii i dotychczasowej praktyki interdyscyplinarnego aspektu zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych w polskim sektorze banków komercyjnych. Hipoteza badawcza weryfikowana w niniejszym badaniu została sformułowana następująco: wdrożenie w polskim sektorze banków komercyjnych nowych regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych przyczyniło się do zwiększenia jakości tego portfela kredytowego. Niniejszy artykuł prezentuje działania, których założeniem było mitygowanie ryzyka kredytowego, wynikającego z doświadczeń kryzysu finansowego lat 2007-2010.

Słowa kluczowe: bankowość, ryzyko kredytowe,
regulacje, detaliczne ekspozycje kredytowe.


Kody JEL: G18,G21,G51.

Bibliografia

Literatura

Góral Lesław. 1998. ,,Nadzór bankowy”. Warszawa: PWE.

Kuchciński Artur, 2016. ,,Ryzyko kredytowe w działalności banku”. Kwartalnik Naukowy Uczelnia

Vistula.

Marcinkowska Monika. 2009. ,,Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa

w polskich regulacjach nadzorczych”. Gdańsk: Regan Press.

Mishkin Frederic Stanley. 2010, ,,The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 9th

ed.”. Boston: Pearson.

Polański Zbigniew, Wożniak Barbara. 2008. ,,System finansowy w Polsce. Tom 1”. Warszawa:

PWN.

Raport o sytuacji banków w 2008 r. UKNF. Warszawa 2009.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_banki_2008_10241.pdf (dostęp:

01.2018)

Raport o sytuacji banków w 2010 r. UKNF. Warszawa 2011.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Banki_2010_26414.pdf (dostęp: 31.01.2018)

Raport o sytuacji banków w 2012 r. UKNF. Warszawa 2013.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_

w_2012_pdf_34744.pdf (dostęp: 31.01.2018)

Raport o sytuacji banków w 2014 r. UKNF. Warszawa 2015.

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_

_12_41472.pdf (dostęp: 31.01.2018)

Raport o sytuacji banków w 2016 r. UKNF. Warszawa 2017.

https://bip.knf.gov.pl/pliki/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_59975_tcm6-59975.pdf

(dostęp: 31.01.2018)

Rekomendacji H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach. KNF. Warszawa 2017.

Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.

KNF. Warszawa 2012.

Rekomendacja R dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły

wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji

kredytowych oraz rezerw na pozabilansowej ekspozycje kredytowe. KNF. Warszawa 2011.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi

zabezpieczonymi hipotecznie. KNF. Warszawa 2013.

Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach. KNF. Warszawa 2015.

Stefański Andrzej. 2015. ,,Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie

wybranych banków spółdzielczych”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio

H (Oeconomia): 551. DOI: 10.17951/h.2015.49.4.549.

Szpringer Włodzimierz. 2001. ,,Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy

współpraca”. Warszawa: Twigger.

Wdowiński Piotr. 2014. ,,Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym

w Polsce”. Gospodarka Narodowa tom LXXXIV/XXV: 63.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-08-04

Numer

Dział

Articles