POSTULATYWNY MODEL FINANSOWANIA PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH

Autor

Słowa kluczowe:

wyższe szkolnictwo zawodowe, publiczne uczelnie zawodowe, finansowanie szkolnictwa wyższego

Abstrakt

DOI: 10.19251/ne/2020.32(1)

Celem artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za wprowadzeniem zmian w finansowaniu publicznych uczelni zawodowych, zaprezentowanie konkretnych rozwiązań w zakresie finansowania omawianych szkół wyższych, a także przeanalizowanie warunków i ryzyka wdrożenia zaproponowanych rozwiązań, które w dużej mierze spowodowałyby zmianę całokształtu funkcjonowania uczelni. Skonstruowany przez autora postulatywny
model finansowania publicznych uczelni zawodowych jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz, obserwacji publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i doświadczeń w zarządzaniu jedną z uczelni należących do tego sektora.

Bibliografia

Bednarczyk-Płachta Agnieszka. 2016. Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Draus Jan. 2014. Państwowe wyższe szkoły zawodowe z perspektywy 15-lecia. [w:] Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce. Dokonania, Stan obecny, Perspektywy, red. Mieczysław Adamowicz, 33-36. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

GUS. 2017. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Warszawa.

MNiSW. 2008. Projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych. Dz.U. 2019, poz. 1838.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 576 z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.

Zimny Artur. 2017. Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-28

Numer

Dział

Articles