MODEL KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PUBLICZNYM WYŻSZYM SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2021.34(3)

Słowa kluczowe:

kształcenie ustawiczne, wyższe szkolnictwo zawodowe, publiczne uczelnie zawodowe

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie opracowanego przez autora modelu kształcenia ustawicznego w publicznych uczelniach zawodowych, który wspierałby proces rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Model został skonstruowany na podstawie obserwacji publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego i doświadczeń autora w zarządzaniu jedną z uczelni należących do tego sektora. Fundamentalnym warunkiem wdrożenia zaproponowanego modelu wydają się być zmiany w sposobie postrzegania zachodzących zjawisk i procesów przez władze uczelni, przedstawicieli podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego oraz społeczności lokalne i regionalne. Implementacja omawianego modelu stworzyłaby mieszkańcom mniejszych miast i obszarów wiejskich nowe perspektywy rozwoju osobistego oraz przyczyniłaby się do budowania umiejętności samorozwoju społecznego.

 

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych GUS. https://bdl.stat.gov.pl

Barometr zawodów. http://barometrzawodow.pl

Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. J. Czapiński, T. Panek (red.). Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Dąmbska, I. (1962). Dwa studia z teorii naukowego poznania. Polska Akademia Nauk, Toruń.

Kształcenie dorosłych 2016. (2018). Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.

Longworth, N. (2006). Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities. Lifelong Learning and Local Government. Routleedge Taylor & Francis Group, London and New York.

Magda, I., Ruzik-Sierdzińska, A., Perek-Białas, J. (2015). Kształcenie i dokształcanie się z perspektywy aktywności zawodowej, w: Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Raport tematyczny z badania. M. Rószkiewicz, K. Saczuk (red.). Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Difin, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 1838, Załącznik nr 2.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. z 2014 r., poz. 1145 ze zm.

Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl

Street, J.H. (1987). The Institutional Theory of Economic Development. Journal of Economic Issues, 4(21).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.

Zimny, A. (2009). Profil potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4(67).

Zimny, A. (2017). Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-31

Numer

Dział

Articles