PODATKI I FISKALIZM W POKONYWANIU WSPÓŁCZESNYCH ZJAWISK KRYZYSOWYCH. KONTROWERSJE WOKÓŁ ZAKRESU STOSOWANIA FISKALIZMU W POLSCE W WARUNKACH EPIDEMII COVID 19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2021.34(7)

Słowa kluczowe:

fiskalizm, dług publiczny, podatki, budżet, kryzys, epidemia COVID 19

Abstrakt

Cel: Próba oceny stopnia uwzględnienia w poszukiwaniu dróg wychodzenia z obecnego załamania gospodarczego powstałego wraz z epidemią COVID 19. wcześniej zgłaszanych propozycji/rekomendacji dotyczących możliwości stosowania przez Polskę optymalnego zakresu fiskalizmu po kryzysie 2008 roku.

Metoda badań: Głównie opisowa, wsparta także elementami analitycznej. Opisowa posłużyła do odtwórczej (zagraniczna i polska literatura) prezentacji poglądów dotyczących fiskalizmu i długu publicznego i ich (na podstawie wyników obcych badań empirycznych) oddziaływania na PKB. Wspierała ją analiza przyczynowo – skutkowa badania tego wcześniej opisanych zależności.

Wnioski: Oprócz adnotacji o zweryfikowaniu postawionej hipotezy badawczej są to uogólnienia czynionych rozważań ze sformułowaniem także z tego wynikających wniosków szczegółowych. Zawierają także odniesienie się do propozycji zawartych w tzw. Polskim Ładzie i w konsultacjach społecznych poszukiwania poszukiwaniu dróg wychodzenia z załamania gospodarczego powstałego i epidemii COVID 19.

Oryginalność/wartość: Zwierają się w: 1. Poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy współczesne państwo rzeczywiście może dążyć także do optymalnego zakresu stosowania fiskalizmu i długu publicznego? 2. Próbie autorskiego odniesienia się do rekomendacji dla Polski z teoretyczno-empirycznych (z okresu kryzysu 2008 roku) badań zależności między wysokością obciążeń podatkowych a stopą wzrostu PKB w długim okresie na podstawie tutaj wybranych podatków (CIT, PIT i VAT).3. Analizie ważnych i aktualnych kwestii współczesnej gospodarki, na które praktyka wciąż nie ma odpowiedzi. 4. Odnoszą się one do newralgicznych zagadnień wyboru kształtu polityki fiskalnej w warunkach kryzysu i epidemii COVID 19, w którego przezwyciężanie należy włączyć wszystkie możliwości.

Bibliografia

Barro R. J., Inequality and Growth in a Panel of Countries, Springer, “Journal of Economic Growth” 2000, Vol. 5 (1),

Borcuch A., Tomczyk M. (red. nauk.), Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe ARCHAEGRAPH, Łódź-Kielce 2020 r,

Borodo A., Polskie prawo finansowe zarys ogólny, Toruń 2010,

Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Zawistowski J., Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005,

Ciborowski R., Uwarunkowania kryzysów w austriackiej szkole ekonomii, [w:] Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, [red. J. Kaliński, M. Zalesko], Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009,

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the Future of VAT –Towards a Simpler, More Robust and Efficient VAT System Tailored to the Single Market, European Commission, Brussels,

12.2011 r., COM (2011) 851 final.

Dziemianowicz R., Kryzys „Państwa Podatków”. Granice fiskalizmu, [w:] Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, [red. J. Kaliński, M. Zalesko], Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009,

Gomułowicz A., Mączyński D., Podatki i prawo podatkowe, Wydanie 8. Seria Akademicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2016,

Grajewska M., Maksimczuk A., Świerczewska-Gąsiorowska A., Fiskalizm a aktywność gospodarcza w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, granice stosowania, skutki, tom drugi, Wpływ niektórych elementów składowych fiskalizmu na rozwój przedsiębiorczości i sektora MŚP W Polsce. Aspekt prawny z elementami porównań międzynarodowych, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2016,

Grajewska, A Maksimczuk, A. Świerczewska-Gąsiorowska A., Fiskalizm a aktywność gospodarcza w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, granice stosowania, skutki, tom pierwszy, Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz od towarów i usług (VAT). Podstawy prawne i wpływ fiskalizmu na wzrost gospodarczy w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Suwałki 2016,

Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2004,

Grądalski F., Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego – zarys modelu referencyjnego dla Polski, [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, J. Ostaszewski (red.), SGH, Warszawa 2007.

Grinin L., Grinin A., The sixth Kondratieff wave and the cybernetic revolution. [w:] Globalistics and globalization studies: Global Transformations and Global Future, Volgograd: Uchitel Publishing House 2016.

Guziejewska B., Dysfunkcje systemu podatków bezpośrednich i pośrednich w Polsce, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 10, Kraków 2011

von Hayek F., Monetary Theory and the Trade Cycle,,A. M. Kelley, New York 1966.

Jorda O., Schularick M., Taylor A. M., Macrofinancial history and the new business cycle facts, National Bureau of Economic Research,2016, tom 22743, DOI: 10.3386 / w22743.

Kaliński J., Zalesko M. (red.), Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009,

Kleiber M., Globalne zagrożenia – niepotrzebne zmartwienie czy powód do racjonalnej refleksji [w:] E. Mączyńska, J. J. Michałek, J. Niżnik (red. nauk.), Kryzysy systemowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013;

Korotayev A., Tsirel S., A spectral analysis of world GDP dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in global economic development and the 2008–2009 economic crisis, Structure and Dynamics tom 4(1), 2010, https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp,

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stawek VAT innych niż podstawowe [SEC (2007) 910], Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 5.7.2007 r., KOM (2007) 380 wersja ostateczna,

Krajewska A., Krajewski P., Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce, Uniwersytet Łódzki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 248, s. 259.

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, PWE, Warszawa 2012,

von Mises L.,The Causesof the Economic Crses, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2006.

Lotko E., Zawadzka-Pąk U. K., Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2018,

Maksimczuk M., Fiskalizm a wzrost gospodarczy. Analiza wybranych wyników badań ze światowej i polskiej literatury, [w:] A. Borcuch, M. Tomczyk, (red. nauk.), Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe ARCHAEGRAPH, Łódź-Kielce 2020 r, s. 143-153.

Mączyńska E., J. J. Michałek, J. J., NiżnikJ. (red.), Kryzysy systemowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2013;

Neofidow Leo, Neofidow Simone, The sixth Kondratieff. The new long wave in global economy. Sankt Augustin: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

Nizioł K., Próba zdefiniowania długu publicznego, „Roczniki prawnicze” 2009, nr 20,

Ostaszewski J. (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, SGH, Warszawa 2007.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. wyd. III zm. Warszawa 2013,

Pancer-Cybulska E., Działania UE wobec krajów dotkniętych kryzysem fiskalnym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 347/2018,

POLSKI ŁAD, Warszawa 2020,

Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005,

Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012,

Robins T., The great Depression,MacMillan, London 1934;

Rochbard M., Ameriica’s Great Depression, Sheed and Word, Kansas, 1975.

Rosiński R., Polski system podatkowy…, op.cit.,

Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania. Temida, Białystok 2018,

Rzońca A., Czarnecka-Żochowska K., Pabiański T., Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego? Fundacja FOR Pricewaterhouse Coopers, Warszawa 2008,

Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information, Series (2010), OECD, Paris 2011

Tomkiewicz J., Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach posocjalistycznych, w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, J. Tomkiewicz (red.), wyd. WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2005,

Tomkiewicz J.(red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, wyd. WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2005.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-31

Numer

Dział

Articles