KONTROLA WEWNĘTRZNA JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH – WAŻNE CHOĆ WCIĄŻ NIEDOCENIONE NARZĘDZIE DOSKONALENIA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(10)

Słowa kluczowe:

kontrola, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, sektor finansów publicznych

Abstrakt

Każdą zorganizowaną działalność cechuje istnienie określonych procedur, zasad działania, określonych przez kierownictwo danej jednostki organizacyjnej, które mają zapewnić spójność funkcjonowania, a nade wszystko osiągnięcie założonych celów. Jednak nawet najlepiej opracowane reguły i systemy nie będą w pełni efektywne, jeśli równocześnie nie będą funkcjonowały procedury kontroli wewnętrznej. Nowoczesna kontrola wewnętrzna powinna nie tylko chronić majątek ale również przyczyniać się do jego pomnażania i osiągania optymalnych wyników. Wymaga to doskonalenia systemu kontroli wewnętrznej w kierunku aktywnego instrumentu zarządzania. Prawidłowość ta obejmuje również jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Dlatego też wprowadza się w nich systemy kontroli wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej.

Bibliografia

A. S. Krysiak, Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), „Kontrola Państwowa”2006, nr 1, s. 142

A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, s. 17

B. R. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa 2002, s. 81

B. R. Kuc, Kontrola menadżerska. Przełamywanie barier. Wydawnictwo menadżerskie PTM, Warszawa 2001

B. R. Kuc, Teoria i praktyka kontroli w zarządzaniu, op. cit., s. 6.

B. R. Kuc, Teoria i praktyka kontroli w zarządzaniu,[w:] praca zbiór. Kontrola i kontroling

w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, część I, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 2002, s. 6.

B. R. Kuc, Funkcje i dysfunkcje kontroli, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 17

Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision – COSO, https://pl.wikipedia.org/wiki/Committee_of_Sponsoring_Organizations_of_the_Treadway_Commission

COSO, Internal Control- Integrated Framework,AICPA 1992. https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Polish.pdf

D. Zarzecki, Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, materiały konferencyjne Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 168.

E. Chojna-Duch, Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, „Kontrola państwowa”2010,

nr 1, s. 48.

E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 265

Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_SMART

International Organization of Supreme Audit Institution- INTOSAI, Międzynarodowa Organizacja Organów Kontroli, https://pl.wikipedia.org/wiki/Miedzynarodowa_Organizacja_Najwyzszych_Organow_Kontroli

J. Boć[w:] J. Boć(red.)Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 364

J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 51

J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 285-286

J. Płaskonka, Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa”2006, nr 2, s.13

K. Czerwiński, Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004, s. 156.

K. Winiarska, Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008, s. 76

K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005, s. 87.

Komunika nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie standardów kontroli finansowej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Min. Fin.Nr7, poz. 58)

Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, https://www.infor.pl/akt-prawny/U02.2003.003.0000013,komunikat-nr-1-ministra-finansow-w-sprawie-ogloszenia-standardow-kontroli-finansowej-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.html

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. Dz. U.1997.78.483

M. Dębowska- Sołtyk , „Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego- cel i zadania systemu, Finanse Komunalne”2010, nr 7, s. 70-78.

M. Szymczak(red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979.

Najwyższa Izba Kontroli, Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik

P. Fajgielski, Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wydawnictwo Presscom Sp. z o. o .,Wrocław 2010, s. 15-16.

S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej: kontrola a nadzór, struktura systemu, instytucje, Comer, Toruń 1995, s. 30-31

S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 20

T. Kiziukiewicz, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 188.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli a administracji rządowej. Dz. U. 2020.0.224. Stan prawny na dzień 25.02.2021

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.0.305 t. j. - Ustawa o finansach publicznych).

W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980, s. 22.

W. Moczydłowska, Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Gazeta Prawna 61/2000 z dnia 21.07.2000, s.7.

Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004, s. 234.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles