ANALIZA ZJAWISKA DELISTINGU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(16)

Słowa kluczowe:

wycofanie z giełdy, delisting, dematerializacja akcji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, bankructwo, połączenie, przejęcie

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena znaczenia wycofania spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wpływu tego zjawiska na rozwój giełdy.

W artykule podjęto temat wycofań spółek z głównego parkietu Giełdy Wartościowych w Warszawie. Wykluczenie spółki z obrotu na rynku giełdowym reguluje wiele przepisów, w których dokładnie opisano procedury i warunki tej operacji. Praca rozpoczyna się od analizy zapisów prawnych dotyczących możliwości wychodzenia spółek z warszawskiego parkietu zależnie od podmiotu inicjującego tą operację

Zebranie w artykule danych statystycznych i jakościowych dotyczących m.in. istotnych zjawisk zachodzących na GPW, liczby spółek na giełdzie, notowań nowych spółek oraz wycofań pozwoliło na określenie istotność zjawiska wyjścia spółki z giełdy dla funkcjonowania rynku.

Autorka porównała i przeanalizowała również szczegółowe dane na temat przyczyn wyjścia z giełdy w latach 2000 do 2020. Pozwoliło to na utworzenie listy wszystkich powodów opuszczenia GPW przez notowane spółki i określenie, które z nich są najważniejsze. Zgodnie z przedstawionymi statystykami najwięcej spółek przestało być notowanymi na GPW na skutek zniesienia dematerializacji akcji (79). Kolejną przyczyną było przejęcie lub połączenie (64), natomiast 65 spółek zostało wycofanych z giełdy z powodu bankructwa. Należy jednak podkreślić, że tworzenie rankingu wycofań jest uzależnione od ich typologii i kwalifikacji.

Wyniki danych przedstawione w artykule dowodzą potrzebie dalszej analizy tematu wycofania spółek z Giełdy Papierów Wartościowych i wpływu na polski rynek kapitałowy.

Bibliografia

Asyngier R., Skuteczność wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym w Annales Universatis Maria Curie Skłodowska, Lublin 2017,

Bartkowiak R. Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, część II;

PIA Piasecki – specyfika upadłości w budownictwie, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, E. Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009,

Frydrych S., The Delisting of a Company from the Warsaw Stock Exchange as a Result of the Cancellation of the Dematerialisation of Shares –Tender Offer Price vs. IPO Price, w Annales Universatis Maria Curie Skłodowska, Lublin 2020,

Klibisz K., Majewska M., Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych, „The Journal of Management and Finance”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012,

Kołodziejczyk L., Analiza przyczyn wycofania akcji polskich spółek z obrotu publicznego w latach 2000– 2014, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce,

Królik-Kołtunik K., Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Annales Universatis Maria Curie Skłodowska, Lublin 2015,

Pietrzak E. (red.), Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999,

Wolak D. W tym roku pojawiły się plany 7 emisji ratunkowych, „Prawo i Gospodarka”, 30 marca 2001.

Akty prawne

Roczniki giełdowe 2001-2021, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tekst ujednolicony na dzień 1 stycznia 2022 r.

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/regulacje/Regulamin_Gieldy.

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 183, poz. 1538).

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-08-03

Numer

Dział

Articles