Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszony artykuł nie był wcześniej opublikowany w żadnym innym czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej.
 • Zgłoszony artykuł został przygotowany w formacie .doc lub docx.
 • Zgłoszony artykuł jest zgodny z wymogami edytorskimi obowiązującymi w niniejszym czasopiśmie
 • Przesyłając artykuł autor akceptuje politykę prywatności stosowaną w niniejszym czasopiśmie.

Wytyczne dla autorów

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest spełnienie warunków formalnych opisanych w instrukcji:

 1. Objętość nadsyłanych artykułów powinna mieścić się w zakresie od 20 do 40 tys. znaków (czcionka: TNR 12; interlinia: 1,5; tekst obustronnie wyjustowany; marginesy: 2,5 cm; akapit wcięcie 1 cm).
 2. Wyróżnienia w tekście tylko kursywą (nie należy używać podkreśleń ani pogrubionej czcionki).
 3. Cytaty pisane kursywą, cytaty dłuższe niż 3 linijki wyodrębniamy od nowego akapitu.
 4. Tabele i rysunki wyraźne, czarno-białe, oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu, podpisane w TNR 10 i wyśrodkowane (tabele podpisane od góry, a wykresy od dołu: Tabela 1. oraz Wykres 1. Zawartość wykresów i tabel w TNR 10. Źródło podane pod tabelą / wykresem w TNR 10).
 5. Numeracja stron w prawym dolnym rogu (tylko liczba).
 6. Przypisy w tekście głównym (przypisy harwardzkie) w nawiasie kwadratowym zgodnie z wytycznymi:
 7. a) W tekście głównym obowiązuje system podawania źródeł w nawiasach kwadratowych znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie stronę cytowanej publikacji: [nazwisko autora, rok, s. …];
 8. b) System ten wymaga każdorazowo po odwołaniu się do publikacji innego autora podania w tekście zasadniczym nazwiska tegoż autora i roku wydania jego pracy, przy czym sposób podawania tych danych zależy od kontekstu zdania, np.:
 • Jacek Pasieczny [2002] odnosi dyskurs do pojęcia interakcji społecznej.
 • Odbiciem tego stanu rzeczy jest umieszczenie badań nad tekstem pisanym w ramach analizy dyskursu [Pasieczny, 2002];
 1. c) W przypadku powoływania się na określony fragment cytowanego dokumentu, oprócz nazwiska i roku należy podać numer odpowiedniej strony materiału źródłowego, np.:
 • [Pasieczny, 2002, s.20];
 1. d) Jeżeli dana publikacja ma dwóch autorów, wówczas podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem i, np.:
 • [Michalski i Pajewska, 2001];
 1. e) Podobnie można postąpić w przypadku trzech autorów, np.:
 • [Malinowski, Nowak i Kowalski, 2001].

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podaje się tylko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu i in. (= i inni) np.:

 • [Malinowski i in., 2004];
 1. f) Gdy cytuje się kilka publikacji autora opublikowanych w tym samym roku, po dacie należy dodać (bez spacji) kolejne małe litery, np.:
 • [Nowak, 2000a, 2000b, 2000c].

Oznaczenia te powtarza się wówczas w bibliografii zamieszczonej po tekście głównym;

 1. g) Kiedy powołujemy się na pracę zbiorową, należy w tekście zasadniczym podać nazwisko redaktora naukowego publikacji oraz skrót red. w nawiasie, np.:
 • [Grzywacz i Kowalski (red.), 2015].

W bibliografii szereguje się wówczas taką pozycję według nazwiska redaktora;

 1. h) Przyjmuje się również zasadę, że kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje się w kolejności chronologicznej, a nie według alfabetu, np.:
 • [Nowak, 1984; Malinowski, 1986; Kowalski, 2000].

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zachodzi potrzeba powołania się na prace kilku autorów pochodzące z różnych lat. Aby uniknąć konieczności powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska z kolejnymi datami, szereguje się prace chronologicznie w obrębie poszczególnych autorów, np.:

 • [Nowak, 1997, 2000, 2001; Malinowski, 1993, 1998, 2000];
 1. i) Odwołania do stron internetowych powstają na podstawie bibliografii, w której szeregujemy je alfabetycznie, nadając im kolejne skróty z numerem:

[www 1]

[www 2]

[www 3];

 1. j) W przypadku odwołania się do aktów prawnych, należy podać początek jego nazwy:

[Ustawa o rachunkowości]

[Kodeks karny]

[Prawo bankowe]

[Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej...];

 1. k) W przypadku odwołania się do dokumentów nie posiadających określonego autora należy podać początek jego nazwy:

[Uchwała Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie]

 1. Bibliografia wykorzystanych źródeł na końcu tekstu przygotowana alfabetycznie według wzoru stylu Chicago (The Chicago Manual of Style):
 2. Zapis bibliograficzny książki:

Sawicka Katarzyna. 2010. Socjoterapia. Warszawa: Kompendium.

Michalski Tomasz, Pajewska Renata. 2001. Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 1. Zapis bibliograficzny artykułu z pracy zbiorowej:

Kotliński Grzegorz. 2012. Dylematy marketingu banków spółdzielczych. W Współczesna bankowość spółdzielcza, red. Anna Szelągowska. Warszawa: CeDeWu.

 1. Zapis bibliograficzny artykułu z czasopisma:
 2. Kluczyńska Marta, Grzywacz Jacek. 2015. „System finansowania publicznej opieki zdrowotnej w Polsce w świetle doświadczeń niemieckich”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne tom XXII.
 3. d) Zapis bibliograficzny aktu prawnego:
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku. Prawo spółdzielcze. Dz.U. 2003, nr 188, poz. 1848 z późn. zm.
 5. e) Zapis bibliograficzny strony internetowej:
 6. [www 1] http://www.msz.gov.pl (dostęp: 17.02.2012)
 7. f) Zapis bibliograficzny dokumentu, programu itp.:
 8. Uchwała Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie strategii związku 9.05.1991 r.
 9. Układ tekstu:
 • Imię, nazwisko autora/autorów (pogrubiona czcionka) w lewym górnym rogu TNR 14, od nowego wersu miejsce pracy (bez pogrubienia TNR 12);
 • Tytuł tekstu w języku polskim i angielskim (, czcionka TNR 14 pogrubiona);
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim (odpowiednio nagłówki: Streszczenie, Abstract; czcionka TNR 10, objętość maksymalnie 500 znaków);
 • Słowa kluczowe, Keywords (do pięciu);
 • Tekst właściwy (podział na poszczególne sekcje opatrzone standardowymi numerowanymi nagłówkami; tytuły oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu z góry i z dołu, czcionka pogrubiona).

Bibliografia (ułożona alfabetycznie nienumerowana).

Polityka prywatności

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku:

- respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

- podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

- zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

- może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom.

Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.