Procedura recenzji naukowej

Procedura recenzji artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe  Akademii Mazowieckiej w Płocku

Podstawa prawna

Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm).

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2341 z późn. zm).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem, wprowadza procedurę recenzji artykułów naukowych, zwaną dalej procedurą.
 2. Procedura recenzji dotyczy wszystkich artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, zwanych dalej artykułami.
 3. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor czasopisma, recenzent i autor) zobowiązane są do przestrzegania ustalonej procedury recenzji naukowej z uwzględnieniem Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie Naukowym Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Rozdział II

Procedura recenzji

 1. Procedura recenzji naukowej publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych oraz monografii pod redakcją naukową jest dwuetapowa:
  • pierwszy etap: ocena wewnętrzna – redaktor naczelny czasopisma dokonuje wstępnej analizy artykułu z punktu widzenia zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego oraz poziomu merytorycznego i podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu lub przekazaniu do recenzowania. W przypadku odrzucenia artykułu redaktor naczelny czasopisma zwraca tekst do autora, a w przypadku pozytywnej oceny dokonuje wyboru recenzenta/recenzentów artykułu z zastosowaniem zasady double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji);
  • drugi etap: ocena zewnętrzna – artykuły recenzowane są przez dwóch ekspertów z danej dziedziny, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Recenzent zawiera z Akademią Mazowiecką w Płocku stosowną umowę, która określa wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzji, zapewniający wiarygodność ich konkluzji.
 3. Wydawnictwo gwarantuje kandydatowi na recenzenta swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu dzieła do recenzji.
 4. W celu zapewnienia bezstronności oceny recenzent otrzymuje tekst zanonimizowany. W Wydawnictwie stosowana jest zasada double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). W przypadku, gdy wykorzystanie przez recenzenta wiedzy o wcześniejszych badaniach autora jest niezbędne do rzetelnej oceny tekstu, redaktor naczelny czasopisma podejmuje decyzję o zastosowaniu zasady single blind review (tzw. ślepej recenzji). W przypadku tego rozwiązania recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (załącznik nr 1).
 5. Wydawnictwo gwarantuje niezależność opinii recenzentów. Za niedopuszczalne uznaje się sondowanie opinii recenzenta lub wywieranie na niego nacisków, zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 6. Ekspert przygotowuje stosowną recenzję (załącznik nr 2) i przekazuje ją do Wydawnictwa. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do:
  • przyjęcia pracy bez poprawek;
  • przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek;
  • odrzucenia pracy.
 7. Wydawnictwo może nie przyjąć wykonanej recenzji, jeżeli nie będzie ona odpowiadać umowie oraz stosownym przepisom prawa.
 8. W przypadku pozytywnej/pozytywnych recenzji autor wprowadza ewentualne sugerowane przez recenzenta/recenzentów poprawki. Po wprowadzeniu modyfikacji w artykule autor dostarcza do Wydawnictwa finalną wersję publikacji.
 9. W sytuacji recenzji negatywnej/negatywnych tekst jest odrzucany.
 10. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej powoływany zostaje dodatkowy recenzent.