O czasopiśmie

Czasopismo „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201131. Liczba punktów: 20. Przypisane dyscypliny naukowe: historia; nauki o kulturze i religii.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego jest czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykuły z obszarów nauk społecznych i nauk humanistycznych. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów. W Roczniku TNP zamieszczane są teksty w języku polskim, angielskim oraz w innych językach kongresowych. Pierwszy numer Rocznika TNP ukazał się w 1929 r., a kolejne w 1931 i 1934 r. oraz w 1983 r. Od 2013 r. wydawany jest regularnie.

W 2018 r. Towarzystwo Naukowe Płockie przekazało prawo do wydawania „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Od 2018 r. współwydawcą rocznika jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.