O czasopiśmie

Czasopismo „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201131. Liczba punktów: 40. W „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego” publikowane są artykuły z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o rodzinie, nauki o kulturze i religii, historia.

Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów.

W Roczniku TNP zamieszczane są teksty w języku polskim, angielskim oraz w innych językach kongresowych.

Pierwszy numer Rocznika TNP ukazał się w 1929 r., a kolejne w 1931 i 1934 r. oraz w 1983 r. Od 2013 r. wydawany jest regularnie. W 2018 r. Towarzystwo Naukowe Płockie przekazało prawo do wydawania „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Od 2018 r. współwydawcą rocznika jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.