Interpretacja hermeneutyczno-narracyjna dzieł filmowych. Kilka uwag z zakresu metodyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/rtnp/2021.13(10)

Słowa kluczowe:

interpretacja dzieł filmowych, metodyka

Abstrakt

W artykule Henryk Seweryniak proponuje zarys metodyki analizy hermeneutyczno-narracyjnej filmów na potrzeby niebędących filmowcami studentów kierunku nowe media. Autor przyznaje, że inspiracją do podjęcia tego zadania i głównym źródłem stała się opublikowana w Polsce w 2021 roku książka Davida Bordwella i Kristin Thompson „Sztuka filmowa. Wprowadzenie”. Przedstawia krótki szkic współczesnej hermeneutyki filozoficznej i wskazuje wypracowane przez filozofów tego nurtu elementy hermeneutyki narracji, które można zastosować w analizie filmowej. Podkreśla przy tym znaczenie podstawowej wiedzy kinematograficznej, np. zaczerpniętego z dzieła Bordwella i Thompson podziału na historię (story) / diegezę filmu i „fabułę” (plot) oraz rozróżnienia rodzajów znaczeń filmowych. Prezentuje za M. Lisem procedurę segmentacji filmu, która powinna znaleźć się w pierwszej części studium licencjackiego lub magisterskiego na ten temat. Zaznacza, że w „instrukcji” dla krytyków filmowych, zawartej w omawianym dziele, istotną rolę odgrywa sformułowanie tezy, ukazanie przesłanek prowadzących do jej postawienia, zademonstrowanie przykładów na jej poparcie oraz prezentacja wniosków.

Bibliografia

Aumont J., Marie M., Analiza filmu, Warszawa 2013.

Bordwell D., Tworzenie znaczenia, w: W. Godzic, red., Interpretacja dzieła zbiorowego. Antologia przekładów, Kraków 1993, s. 13-18.

Bordwell D., Thompson K., Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2021.

Hanet K., Czy kamera kłamie? Uwagi o „Hiroszimie, mojej miłości”, w: W. Godzic, red., Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, Kraków 1994, s. 109-115.

Kaliszewski A., Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

Lis M., Figury Chrystusa w Krzysztofa Kieślowskiego, Opole 2013.

Loska K., Postmodernizm w teorii filmu, „Państwo i Społeczeństwo” VIII (2008) nr 1, s. 259-279.

Płażewski J., Język filmu, Warszawa 1961.

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 1-3, Kraków 2008.

Seweryniak H., Sitkowska K., Robak M., Kultura, media, teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock 2013.

Seweryniak H., Book review: Marek Lis, To nie jest Jezus. Filmowe apokryfy XXI wieku (This is not Jesus. Film Apocrypha in the 21 Century), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, pp. 148, „Wrocławskie Studia Teologiczne” 28 (2020) nr 2, s. 349-356.

Wildstein B., Śmieszna dwuznaczność świata, który oszalał, Warszawa 2009.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-03-10