Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszony artykuł nie był wcześniej opublikowany w żadnym innym czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej.
 • Zgłoszony artykuł został przygotowany w formacie .doc lub docx.
 • Zgłoszony artykuł jest zgodny z wymogami edytorskimi obowiązującymi w niniejszym czasopiśmie.
 • Przesyłając artykuł autor akceptuje politykę prywatności stosowaną w niniejszym czasopiśmie.

Wytyczne dla autorów

WYMOGI REDAKCYJNE

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

1. Objętość nadsyłanych artykułów powinna mieścić się w zakresie 10-20 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: TNR 12, interlinia: 1,5, tekst obustronnie wyjustowany, marginesy: 2,5 cm, akapit wcięcie 1 cm, przypisy dolne czcionka TNR 10);

2. Wyróżnienia w tekście tylko kursywą (nie należy używać podkreśleń ani pogrubionej czcionki);

3. Cytaty pisane kursywą, cytaty dłuższe niż 3 linijki wyodrębniamy od nowego akapitu.

4. Tabele i rysunki wyraźne, czarno-białe, oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu, podpisane w TNR 10 i wyśrodkowane (tabele podpisane od góry, a wykresy od dołu: Tabela 1. oraz Wykres 1. Zawartość wykresów i tabel w TNR 10.

5. Numeracja stron w prawym dolnym rogu (sama liczba).

6. Przypisy w tekście głównym (przypisy harwardzkie) np. (Gardner 2009, s. 12).

7. Bilibografia wykorzystanych źrodeł na końcu tekstu według wzoru: BIBLIOGRAFIA (duże litery)

 Książki: Sawicka, Katarzyna. 2010. Socjoterapia. Warszawa.  Artykuły w pracach zbiorowych: Sawicka, Katarzyna. 2006. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania [w:] Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, red. Dąbrowska-Jabłońska, Iwona, 39-44. Kraków.

 Artykuły w czasopismach: Łoskot, Małgorzata. 2011. Zasady organizacji zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. „Głos Pedagogiczny” nr 2.

 Ustawy, rozporządzenia: Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 30 kwietnia 2013 r., Dz. U. 2020 Nr 82 poz. 537 z późn. zm.

 Źródła internetowe: Pavlenko, Aneta. 2008. Emotion and Emotion-laden Words in the Bilingual Lexicon. “Language and Cognition” nr 11 (2). Cambridge University Press, http://journals.cambridge.org. [dostęp 28 kwietnia 2009]

8. Układ tekstu:

 Imię, nazwisko autora/autorów (pogrubiona czcionka) w lewym górnym rogu TNR 14, od nowego wersu miejsce pracy (bez pogrubienia TNR 12)

 Tytuł tekstu w języku polskim i angielskim (, czcionka TNR 14 pogrubiona)

 Streszczenie w języku polskim i angielskim (odpowiednio nagłówki: Streszczenie, Abstract; czcionka TNR 10, objętość maksymalnie 500 znaków)

 Słowa kluczowe, Keywords (do 7 pojedynczych słów w języku polskim i 7- w j. angielskim)

 Tekst właściwy (podział na poszczególne sekcje opatrzone standardowymi numerowanymi nagłówkami; tytuły oddzielone jednowierszowym odstępem od tekstu z góry i z dołu, czcionka pogrubiona)

 Bibliografia (ułożona alfabetycznie nienumerowana)

Informacje dla Autorów tekstów przesyłanych do druku:

1. Materiały należy przesyłać drogą elektroniczną (pliki doc) na adres: redakcja.sej@pwszplock.pl ;

2. Należy również przesłać wypełnione załączniki (w formie skanu);

3. Prosimy o przesłanie wersji papierowej (na potrzeby recenzji) na adres: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku ul. Gałczyńskiego 28 09-400 Płock, woj. mazowieckie (z dopiskiem: Społeczeństwo. Edukacja. Język)

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku:

  - respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

  - podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

  - zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

  - może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

  Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

  Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 

  Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.