Bazy indeksacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wartość artykułu opublikowanego na łamach czasopisma wynosi 5 punktów

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:

- BazHum

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

- ERIH Plus

- ICI Journals Master List (ICV 2018: 90.26; ICV 2017: 84,28; ICV 2016: 68,44; ICV 2015: 46,98ICV 2014: 38,08)

- PBN POL-index