Bazy indeksacyjne

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej wartość artykułu opublikowanego na łamach czasopisma wynosi 40 punktów. Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Unikatowy Identyfikator Czasopisma – 493375).

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

- Arianta

- BazHum

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

- ERIH Plus

- ICI Journals Master List (ICV 2021: 100.00; ICV 2020: 91.61; ICV 2019: 91.26; ICV 2018: 90.26; ICV 2017: 84,28; ICV 2016: 68,44; ICV 2015: 46,98ICV 2014: 38,08)

- PBN – Polska Bibliografia Naukowa