O Czasopiśmie

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 493375. Liczba punktów: 70. Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o rodzinie; nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; pedagogika; psychologia; stosunki międzynarodowe.

Czasopismo ukazuje się od 2013 roku. Od roku 2017 wydawane jest jako półrocznik Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Wszystkie numery Redakcja zamieszcza na stronie internetowej w wersji pełnotekstowej na zasadzie wolnego dostępu.

„Społeczeństwo. Edukacja. Język” to czasopismo sprofilowane w dziedzinie nauk społecznych – głównie w zakresie pedagogiki i psychologii wychowania. Dopuszczalne są także publikacje z innych dyscyplin nauki, jednak wyraźnie oscylujące w obszarze edukacji i wychowania.

Zespół Redakcyjny dąży do publikowania artykułów prezentujących najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych zarówno w macierzystej uczelni, jak również w innych ośrodkach akademickich oraz recenzji najnowszych książek naukowych.

Potencjalnych Autorów zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi w stylu Chicago i procedurą publikacji (dostępne w poszczególnych zakładkach).