Wymogi redakcyjne

Szablon do pobrania

Ogólne wymogi dla autorów:

1.Czcionka Times New Roman 12
2. Interlinia 1,5
3. Odstępy 0 pkt
4. Marginesy 2,5
5. Akapity 1,25
6. Nie stosujemy wyróżnień w postaci pogrubienia lub podkreśleń, nie stosujemy „twardej spacji”, przesyłamy tekst „surowy” w wersji Word, dopuszczalne wyróżnienie kursywą wyrażeń obcojęzycznych.
7. Tekst podzielony na części: tytuł w jęz. polskim, tytuł w jęz. angielskim, abstrakt w języku polskim, abstrakt w jęz. angielskim, wprowadzenie, tekst właściwy (możliwe kilka punktów), podsumowanie.
8. Tekst minimum 20 tys. znaków, nie ma ograniczeń maksymalnej ilości znaków.
9. Autor (imię i nazwisko, afiliacja) na początku tekstu.
10. Autor (zainteresowania naukowe, adres do korespondencji – zwykłej i elektronicznej) na końcu tekstu po bibliografii.
11. Artykuł będzie poddany dwukrotnej, „ślepej” recenzji (recenzenci nie znają autora, autor nie zna recenzentów)
12. W przypadku sprzecznych recenzji, artykuł będzie poddany do oceny przez trzeciego recenzenta – o opublikowaniu artykułu będzie decydowała większość głosów..

 

Zapis bibliografii i przypisów
Informacje dla autorów dotyczące zapisu bibliografii i przypisów
• Przypisy oraz zamieszczoną na końcu artykułu bibliografię (w układzie alfabetycznym) należy sporządzić wg stylu Chicago. Jego reguły dostosowane do polskich zasad interpunkcyjnych (przykłady poniżej).
• Przypisy należy umieszczać w tekście w nawiasach. Zawierają one: nazwisko autora, rok publikacji oraz strony odwołania np. (Siemieniecki 2006, 196).
• Jeśli w bibliografii znajduje się kilka pozycji tego samego autora wydanych w tym samym roku, odróżniamy je w przypisach, dopisując do roku wydania kolejne litery alfabetu.
• Jeśli cytowana pozycja posiada DOI, należy go wskazać w zapisie bibliograficznym:
Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-2.
• Nie stosujemy skrótów ibidem, op.cit., idem, eandem.
• Autorzy mają możliwość stosowania przypisów dolnych jedynie dla uzupełnienia informacji w głównym nurcie refleksji zawartej w tekście zasadniczym.
• Słowa techniczne w zapisie bibliograficznym (i, w, red., tłum. itp.) zapisujemy w języku zgodnym z językiem wiodącym publikacji.
• Zasady zapisu bibliografii i przypisów w stylu Chicago dla publikacji w języku polskim:

1. Książka 

1.1. Jednego autora

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła(kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Przykład: Wojtyła, Karol. 1982. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.

b) Przypis: (Wojtyła 1982, 18-20)

1.2. Dwóch lub trzech autorów

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora i Imię i Nazwisko autora. Rok wydania. Tytuł dzieła(kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Przykład: Rosenhan, David i Martin Seligam. 1994. Psychopatalogia, t. 1. Warszawa: PWN.

b) Przypis: (Rosenhan i Seligam 1994, 52)

1.3. W przypadku 4 i więcej autorów

a) Bibliografia: Zapis bibliograficzny zawiera tylko Nazwisko, Imię pierwszego autora wraz z dopiskiem et al. („i inni”).

Przykład: Franco, Antonino et al. 1994. Prospettive ethiche nella postmodernita. Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo.

b) Przypis: (Franco et al. 2016, 45)

2. Rozdział z pracy zbiorowej

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł rozdziału/artykułu. W:Tytuł dzieła(kursywą), red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Przykład: Bronk, Andrzej. 1992. Wielość nauk i jedność nauki. W: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. Stanisław Kamiński, 345-370. Lublin: TN KUL.

b) Przypis: (Bronk 1992, 347)

3. Artykuł w czasopiśmie:

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma(kursywą), tom(numer), zakres stron.

Przykład: Kijewska, Agnieszka. 2015. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena’s Periphyseon. Roczniki Filozoficzne, 63(2), 13-26.

b) Przypis: (Kijewska 2015, 14).

4. Zapis tłumaczenia:

a) Bibliografia: Nazwisko, Imię autora. Rok wydania. Tytuł dzieła(kursywą), tłum. Imię i Nazwisko. Miejsce: Nazwa wydawnictwa.

Przykład: Alfaro, Juan. 1975. Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka, tłum. Piotr Leszan. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.b)

Przypis: (Alfaro 1975, 14).

5. Publikacje elektroniczne:

Przykład:

a) Bibliografia: Szymona, Wiesław. 2014. Mistrz Eckhart – mistyk codzienności. Dostęp: 10.07.2014. http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,151,mistrz-eckhart-mistyk-codziennosci.html

b) Przypis: (Szymona 2014)

 

a)      Bibliografia: KAI. 2016. Symfonia o Miłosierdziu na 25-lecie diecezji. Dostęp: 31.05.2016. http://ekai.pl/rokswietymilosierdzia/x100260/symfonia-o-milosierdziu-na-lecia-archidiecezji/.

b)      Przypis: (KAI 2016)

 

a)      Bibliografia: Ekologia.pl. 2016. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju. Dostęp: 1.06.2016. http://www.ekologia.pl/artykul/inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,5.html.

b) Przypis: (Ekologia.pl 2016)

 

a)      Bibliografia: The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time.Dostęp: 7.01.2016. http://www.accounting-degree.org/scandals

b) Przypis: (The 10 Worst Corporate2016)

6. Dokumenty Kościoła

a) Bibliografia: Jan Paweł II. 1980. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju”.

b) Przypis: (Jan Paweł II 1980, 4) [gdzie 4 oznacza nr w dokumencie]

7. Artykuł bez autora w czasopiśmie:

a) Bibliografia: Bursa dla młodz. rękodzielniczej i przemysłowej im. Lubomirskiego w Krakowie. 1928. Pokłosie Salezjańskie, 1, 32.b)

Przypis: (Bursa dla młodzieży, 1928, 32).

8. W przypadkach nietypowych (np. archiwalia) redakcja dopuszcza w bibliografii zapis autorski, uwzględniający jednak ogólne zasady stylu Chicago, np.:

a) Bibliografia: Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie „na Piasku”, AKKr 523/63 1681: Inventarium conventus Płonscensis Ordinis Carmelitarum Regularis Observantiae pro venerabili capitule in convento Cracoviensi.

b) Przypis: (AKKr 523/63 1681)