Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w Wydawnictwie Naukowym Akademii Mazowieckiej w Płocku

Podstawa prawna

 1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm).
 2. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2341).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem, stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
 2. Zasady etyki publikacyjnej dotyczą wszystkich publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 3. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor recenzowanej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, redaktor czasopisma naukowego, recenzent i autor) zobowiązane są do zapoznania się ze standardami zasad etyki publikacyjnej stosowanymi w Wydawnictwie.

 

Rozdział II

Zasady dotyczące wydawcy i redaktorów

 1. Wydawca/redaktor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań na rzecz utrzymania wysokich standardów naukowych i etycznych.
 2. Wydawca/redaktor odpowiada za dochowanie standardów procedury recenzyjnej oraz wszelkich norm, które mają gwarantować odpowiednią jakość merytoryczną publikacji, w szczególności za odpowiednią selekcję tekstów oraz działania na rzecz udoskonalania publikacji przez autorów.
 3. Wydawca/redaktor podejmuje wszelkie kroki na rzecz przeciwdziałania jakimkolwiek uchybieniom w zakresie etyki wydawniczej i wyeliminowania przypadków plagiatu oraz działań z zakresu guest authorship i ghostwriting.
 4. Wydawca/redaktor podejmuje decyzje bezstronnie, uwzględniając zasadę uczciwości oraz niezależności redakcyjnej.
 5. Wydawca/redaktor nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, w których występują konflikty interesów z autorami, na przykład jeśli pracują lub pracowali w tej samej instytucji i współpracowali z autorami lub jeśli mają osobisty związek z autorami.
 6. Wydawca/redaktor stosuje zasadę poufności czego wyrazem jest m.in. nieujawnianie osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac.
 7. Wydawca/redaktor może podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji w przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk takich jak plagiat, fałszowanie wyników badań itp.
 8. Wydawca/redaktor, w uzasadnionych przypadkach, podejmuje decyzję o publikacji sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosin.

 

Rozdział III

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Recenzent powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej oraz reputację rzetelnego recenzenta. Recenzent zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie nie przyjąć dzieła do recenzji.
 2. Recenzent dokonuje oceny publikacji przy zachowaniu standardów rzetelności i obiektywności. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem (dokumentacją) i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 3. Przygotowana przez recenzenta recenzja powinna być logicznie spójna i utrzymana w tonie rzeczowym, nie może być zdawkowa, a jej konkluzje powinny być jasne i jednoznaczne. Recenzent formułując zarzuty wobec ocenianego tekstu zobowiązany jest je uzasadnić.
 4. W celu zapewnienia bezstronności oceny recenzent otrzymuje tekst zanonimizowany. W Wydawnictwie stosowana jest zasada double blind review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). W przypadku, gdy wykorzystanie przez recenzenta wiedzy o wcześniejszych badaniach autora jest niezbędne do rzetelnej oceny tekstu, stosowana jest zasada single blind review (tzw. ślepej recenzji).
 5. Recenzent zobowiązany jest do stosowania zasady poufności. Ujawnianie bądź omawianie treści dokumentów przesłanych do recenzji osobom trzecim jest niedopuszczalne, za wyjątkiem osób upoważnionych do tego przez redaktora naczelnego Wydawnictwa.
 6. Recenzent nie może wykorzystywać treści recenzowanych prac dla swoich potrzeb naukowych.
 7. Recenzent nie może podejmować się oceny nadesłanych prac, w przypadku których zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji czy powiązania z którymkolwiek z autorów, firm bądź instytucji powiązanych z nadesłanymi artykułami.

 

Rozdział IV

Zasady dotyczące autorów

 1. Zgłaszana przez autora publikacja powinna mieć charakter autorski, samodzielny oraz dotąd niepublikowany.
 2. Zgłaszana przez autora publikacja nie może być w tym samym czasie rozpatrywana przez innego wydawcę.
 3. Autor zobowiązany jest do przestrzegania wymogów, tak formalnych jak i technicznych obowiązujących w Wydawnictwie.
 4. Autor ma obowiązek poprawnego wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii.
 5. W przypadku publikacji posiadającej współautorów, autor określa wkład innych osób w powstanie tekstu.
 6. Autor zobowiązany jest podać informację o źródłach finansowania badań, innych niż środki finansowe ośrodka akademickiego, w którym jest afiliowany.
 7. Autor powinien informować o istnieniu konfliktu interesów, który może wpływać na treść tekstu.
 8. Autor ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu recenzyjnego i przybliżonej daty publikacji artykułu.
 9. Autor po otrzymaniu recenzji zobowiązany jest do wprowadzenia sugerowanych zmian i poprawek, w przeciwnym razie wydawca może odrzucić tekst.
 10. W przypadku wykrycia istotnych błędów w już opublikowanym artykule, autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.