Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku

 Podstawa prawna

 1. Art. 267 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.).
 2. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2341 z późn. zm.);
 3. § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 661).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, zwane dalej Wydawnictwem, wprowadza procedurę wydawniczą.
 2. Procedura wydawnicza dotyczy wszystkich artykułów naukowych, publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, zwanych dalej artykułami.
 3. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (wydawca, redaktor naczelny czasopisma, sekretarz redakcji, redaktorzy tematyczni i statystyczni, recenzenci i autor) zobowiązane są do przestrzegania niniejszej Procedury wydawniczej, Procedury recenzji naukowych oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie Naukowym Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Rozdział II

Ogólny schemat przepływu pracy

Rozdział III

Szczegółowy przebieg procesu wydawniczego artykułu

 1. Autor za pośrednictwem Open Journal Systems (OJS) zgłasza do czasopisma artykuł, przygotowany zgodnie z  Wymogami redakcyjnymi oraz wypełnia stosowną deklarację (załącznik nr 1) zawierającą:
 • oświadczenie o oryginalności pracy oraz przeniesieniu na wydawcę wyłącznego prawa wydania i rozpowszechniania artykułu w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej;
 • w przypadku współautorstwa określenie procentowego udziału w przygotowaniu pracy poszczególnych autorów;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami etyki publikacyjnej;
 • zapoznania się z klauzulą informacyjną.
 1. Sekretarz czasopisma otrzymuje na skrzynkę e-mail powiadomienie (przesłane automatycznie przez system) o nowym zgłoszeniu; sprawdza, czy wszystkie elementy zostały przez autora poprawnie przesłane do systemu.
 2. Sekretarz czasopisma we współpracy z sekretarzem Wydawnictwa sprawdza tekst za pomocą narzędzia antyplagiatowego, a następnie przydziela artykuł do redaktora naczelnego czasopisma.
 3. Rozpoczyna się procedura recenzyjna (wewnętrzna i zewnętrzna) opisana w dokumencie Procedura recenzji artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku.
 4. Redaktor naczelny po zaproszeniu recenzentów przekazuje niezbędne dane recenzentów do sekretarza Wydawnictwa, który rozpoczyna procedurę przygotowania stosownych umów.
 5. Po zakończeniu procedury recenzyjnej redaktor naczelny czasopisma podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W przypadku przyjęcia tekstu do druku, autor akceptuje ostateczną wersję artykułu.
 6. Po otrzymaniu od redaktora naczelnego ostatecznych wersji artykułów wraz z oświadczeniami autorów, wynikami procedury antyplagiatowej oraz recenzjami, sekretarz Wydawnictwa rozpoczyna proces składu i druku czasopisma

 Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 1. Wydawnictwo w porozumieniu z Redakcją lub Radą Naukową czasopisma w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się na stronie: https://publicationethics.org/guidance
 2. W przypadku wprowadzania przez autora monografii zmian po uprzednim zatwierdzeniu jej finalnej wersji koszty tych zmian ponosi autor monografii.