DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA KSZTAŁTÓW FIGUR GEOMETRYCZNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(9)

Słowa kluczowe:

dziecko, przedszkole, diagnoza, umiejętności geometryczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była diagnoza rozpoznawania płaskich figur geometrycznych przez dzieci wieku 5-7 lat, które uczęszczały do wybranych przedszkoli w powiecie bialskim. Badaniem objęto 354 dzieci. Do diagnozy wykorzystano nowoczesne technologie, tj. okulograf stacjonarny Eye Tracker Glasses rejestrujący dane z częstotliwością pomiarów 250 Hz. To nowoczesne narzędzie posiada specjalny system pomiarowy, który śledzi i zapisuje obraz, w jakiej kolejności oraz w jakim tempie patrzy badana osoba. W celu wykazania różnic pomiędzy poprawnością wykonania zadań, a przedszkolem do którego uczęszcza badane dziecko zastosowano test Chi-kwadrat Pearsona. Do oceny różnic w czasie wykonania zadania wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji. We wszystkich analizowanych przypadkach przyjęto poziom istotności p=0.05. Wyniki badanej grupy przedszkolaków pokazały różnice w poziomie wiedzy i umiejętności z geometrii. Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na ten poziom jest wiek rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i czas jej trwania.

Bibliografia

Dąbrowski, Mirosław. 2015. O umiejętnościach matematycznych trzecioklasistów –

subiektywny wybór z badań. Studia Pedagogiczne, LXVIII, s. 289-30.

Fayol, Michel i Xavier Seron. 2005. About Numerical Representations Insights from

Neuropsychological, Experimental, and Developmental Studies.W: Handbook of Mathematical Cognition, red. Jamie I.D. Campbell. New York: Psychology Press. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203998045.

Frydrychowicz, Anna i Elżbieta Koźniewska i Andrzej Matuszewski i Elżbieta Zwierzyńska.

Skala gotowości szkolnej.Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ginsburg, Herbert i Joon Sun Lee i Judi Stevenson Boyd. 2008. Mathematics education for

young children: What it is and how to promote it. Social Policy Report. Society for Research In Child Development,Vol.22,No.1, s. 3-24.https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED521700.pdf.

Jordan, Nancy i David Kaplan i Chaitanya Ramineni i Maria C. Locuniak. 2009. Early math

matters: Kindergarten number competence and later mathematics outcomes. Developmental Psychology, 45(3), s. 850-867. DOI:10.1037/a0014939.

Klim-Klimaszewska, Anna i Stanisława Nazaruk. 2017.The scope of implementation of

geometric concepts in selected kindergartens in Poland. Problems of Education in the 21st Century,75(4), s.345-353.

Morgan, Paul i George Farkas i Qiong Wu. 2009. Five-year growth trajectories of

kindergarten children with learning difficulties in mathematics. Journal of Learning Disabilities,42(4), s. 306-321. http://dx.doi.org/10.1177/0022219408331037.

Oszwa, Urszula. 2006. Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich.

Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

PISA. 2012. Wyniki badania 2012 w Polsce. http://www.ibe.edu.pl/images/prasa/PISA-2012-

raport _ krajowy.pdf.

PISA. 2015. Results Excellence and equity in education. Vol. I, OECD 2016.

http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-i-9789264266490-en.htm.

Pregler, Anna i Ewa Wiatrak red. 2011. Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów.

Raport z badań OBUT 2011.Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Sarama, Julie i Douglas Clements. 2004. Building Blocks for early childhood mathematics.

Early Childhood Research Quarterly, 19(1), s. 181-189. http://dx.doi.org/10.1016/j. ecresq.2004.01.014.

Sikder, Shykla i Marilyn Fleer. 2016.Incremental Science Learning in Toddler’s Play.

International Journal of Science Education, Part B.6(4), s.1-21.

Simanowski, Stefanie i Kristin Krajewski. 2019. Specific Preschool Executive Functions

Predict Unique Aspects of Mathematics Development: A 3-Year Longitudinal Study. Child Development, 90(2), s. 544–561. https://doi.org/10.1111/cdev.12909.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017, poz.356).

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles