EDUKACJA CYFROWA OSÓB STARSZYCH JAKO PROFILAKTYKA OSAMOTNIENIA W DOBIE PANDEMII COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(5)

Słowa kluczowe:

edukacja cyfrowa, seniorzy, profilaktyka, osamotnienie, pandemia COVID-19

Abstrakt

Według najnowszych badań zespołu profesora psychologii z University of Chicago, Johna Cacioppo, osamotnienie uznawane jest za jeden z głównych predyktorów pogarszania się zdrowia i jakości życia osób starszych. Badania sygnalizują także, że wielu z nich należy do grupy ludzi zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, co jest kolejnym czynnikiem doprowadzającym do ich izolacji, poprzez utrudniony dostęp do edukacji, kultury, rozrywki czy informacji. Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy seniorzy w czasie pandemii COVID-19, a więc wyizolowania, a co za tym idzie, wzrastającego poczucia osamotnienia i wykluczenia z możliwości korzystania z usług i produktów dostępnych online, w tym także opieki zdrowotnej i dostępu do aktualnych informacji. Następnie wskazano w tekście jak istotna w tej sytuacji dla polskich seniorów może być edukacja cyfrowa, mająca na celu podniesienie poziomu ich kompetencji cyfrowych i informacyjnych, wśród których znajdują się między innymi kompetencje związane z obsługą sprzętu komputerowego, telefonu, komunikatorów online, ale także świadomości zagrożeń w Internecie i efektywnego wyszukiwania informacji.

Bibliografia

Batorski, Dominik. 2013. Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. W: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, 328-352. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Dostęp: 11.02.2021. http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1.

Batorski, Dominik. 2009. Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 3(19), 223-249.

Batorski, Dominik, Płoszaj, Adam. 2012. Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Dostęp: 11.04.2021. http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3513/ekspertyza_mrr_kompetencjecyfrowe_2014-2020.pdf.

Błędowski, Piotr et al. 2012. Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Feliksiak, Michał. 2019. Korzystanie z Internetu. Komunikat z Badań, 95. Dostęp: 22.04.2021. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_095_19.PDF.

Commission Of The European Communities. 2001. Communication From The Commission. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Dostęp 22.04.2021. http://aei.pitt.edu/42878/1/com2001_0678.pdf.

Cyrklaff, Magdalena J., Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata. 2016. Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.

Cyrklaff, Magdalena J. 2016. Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu. W: Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. Wieńczysława Gierańczyka. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 199-211.

Dołęga, Zofia. 2003. Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dyczewski, Leon. 2005. Grupy marginalne. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 29-47.

Fabiś, Artur, Wawrzyniak, Joanna K., Chabior, Agata. 2015. Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Federacja Konsumentów. 2021. Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych. Dostęp: 22.04.2021. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,6,1479,1,1,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.html.

Festiwal Kompetencji Cyfrowych Online. Dostęp: 22.04.2021. https://agehub.pl/zapraszamy-na-pierwszy-festiwal-kompetencji-cyfrowych-online-w-telewizji-pokolenia/.

Fopka-Kowalczyk, Małgorzata. 2018. Samotność osób starszych i czynniki ją warunkujące. Kultura i Edukacja, 1(119), 70–80.

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. 2021. Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej. Raport tematyczny. Dostęp 22.04.2021. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Edukacja-cyfrowa_2020-09-22.pdf.

Latarnicy.pl czyli Polska Cyfrowa Równych Szans. Dostęp: 25.04.2021. https://www.mwi.pl/edukacja-cyfrowa-doroslych.

Nowicki, Grzegorz Józef et al. 2018. Poczucie samotności jako czynnik warunkujący jakość życia osób powyżej 65. roku życia. Medycyna Rodzinna, 21(3), 208-215.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Dostęp: 20.09.2021. https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce.

Projekt Latarnicy Polski Cyfrowej 2020 - Latarnicy2020.pl. Dostęp: 25.04.2021. https://latarnicy2020.pl/o-projekcie.

Osamotnienie – główne zagrożenie dla zdrowia osób starszych. Dostęp: 19.04.2021. https://tiny.pl/rsm5s.

Programu Rozwoju Bibliotek. Dostęp: 18.04.2021. http://www.biblioteki.org/.

Samotność. W: Słownik języka polskiego. Dostęp: 18.09.2021. https://sjp.pl/samotność.

Sendyk, Marzena. 2011. Osamotnienie jako konsekwencja zaburzeń więzi emocjonalnych w rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, 4, 139-150.

Umiejętności dla przyszłości. Dostęp: 18.04.2021. http://umiejetnoscicyfrowe.pl/.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles