SPECYFIKA ZAUFANIA W DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(4)

Słowa kluczowe:

prazaufanie, przywiązanie, relacja psycholog-pacjent, relacja psycholog-psycholog, zaufanie

Abstrakt

Zaufanie w codziennej aktywności psychologa stanowi fundamentalny warunek jego pracy zawodowej. Zaufanie ma naturę swoistego procesu. Każdy człowiek pragnie zaufać innym, ale również sam chce być godnym zaufania dla innych. Zaufanie rodzi się na bazie tzw. prazaufania. Głównym przejawem zaufania jest przywiązanie. Zaufanie jest postawą, która przejawia się w przekonaniu, iż osoby, grupy, instytucje spełniają oczekiwania ufającego podmiotu. W artykule została podjęta naukowa refleksja nad zagadnieniem zaufania w relacji psychologa do pacjenta. Relacja zaufania ma charakter symetryczny, który oznacza, iż psycholog i jego pacjent traktują się wzajemnie w sposób osobowy. Psycholog godny zaufania przestrzega zasad dochowywania tajemnicy zawodowej. Istotne jest także zaufanie w relacjach psycholog-psycholog. Cechami tej relacji jest: empatia, styl pracy, stanowczość i konsekwencja oraz uważność. Ważne jest również zarządzanie zaufaniem.

 

Bibliografia

Allport, Gordon, Willard. 1988. Osobowość i religia. Warszawa: IW PAX.

Appelt, Katarzyna. 2021-2022. Zaufanie-łatwe do straty, trudne do odzyskania. „Charaktery”. Nr 12-1 (299-300). 62-67.

Bednarek, Dorota. 2016. Zawód psychologa. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Biela, Adam.2016. Zaufanie. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. red. Krystyna, Chałas, Adam, Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN. 1495-1498.

Bowlby, John. 1971. Attachment. Hormondsworth: Penguin.

Brzezińska, Anna, Appelt, Karolina. 2000. Tożsamość zawodowa psychologa. W: Etyczne dylematy psychologii. red. Jerzy, Brzeziński, Małgorzata, Topeliz-Winiewska. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. 13-44.

Bryant, Peter, E, Colman, Andrew, M. 1997. Psychologia rozwojowa. Poznań: Zysk i S-ka.

Bugdol, Marek. 2010. Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celińska-Miszczuk, Agata. 2014. Zaufanie. W: Encyklopedia katolicka. red. Edward, Gigilewicz. 1271-1272.

Erikson, Erik, H. 1963. Childhood and society. New York: W.W. Norton.

Greene, William, H. 1994. Teaching ethics in psychotherapy. Special Issue: Bringing ethics alive. Feminist ethics in psychotherapy practice. “Women and Therapy”, 15 (1). 17-27.

Ignatowski, Grzegorz. 2013. Kształtowanie zaufania w rodzinie jako podstawa życia społecznego i zawodowego. „Pedagogika Rodziny”, 3. 7-16.

Krot, Katarzyna, Lewicka, Dagmara. 2016. Zaufanie w organizacji innowacyjnej. Warszawa: Wyd. C.H.Beck.

Logan, R.D.1986. A reconceptualization of Erikson`s theory: The repetition of existential and instrumental themes. “ Human Development”. 29. 125-136.

Łopatkowa, Maria. 1989. Samotność dziecka. Warszawa: WSiP.

Miłaszewicz, Danuta. 2016. Zaufanie jako wartość społeczna, Studia Ekonomiczne. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. 259, 80–88.

Paliszkiewicz, Joanna. 2013. Zaufanie w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pettit, Philip. 2008. Trust, reliance, and the internet. W: Information Technology and Moral Philosophy, red. M. J. van den Joven, J. Weckert. Cambridge: University Press.

Piana, Giovanni. 1981. O hermeneutykę decyzji etycznej, „Communio”, 3,1, 23-38.

Piorunek, Magdalena. 2020. Zaufanie interpersonalne w środowisku pracy. Analiza teoretyczna. „Rocznik Pedagogiczny”, 42. 55-72.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 1991. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Warszawa.

Popielski, Kazimierz. 1987. Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej.W: Człowiek-pytanie otwarte, red. K. Popielski, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 27-65.

Prusiński, Tomasz. 2015. Trudności z badaniem przyjaźni, psychologiczne i społeczne wymiary współczesnych relacji przyjacielskich. „Fides et Ratio”, nr 3. 21-32.

Rudzewicz, Adam. 2016. Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania-Relacje-Pomiar. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Sankowska, Anna. 2011. Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem: perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.

Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Kraków: Znak.

Stepulak, Marian, Zdzisław. 2007. Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stepulak, Marian, Zdzisław. 2010. Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, Marian, Zdzisław. 2014. Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Stepulak, Marian, Zdzisław.2020. Leksykon etyki zawodu psychologa. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Steuden, Stanisława. 2005. Wzrastanie psychiczne człowieka. W: red. Mirosław,. Kalinowski. Wzrastanie człowiek w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin: Wydawnictwo KUL. 21-37.

Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka, Marzec, Małgorzata. 2018. Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Toeplitz-Winiewska, Małgorzata. 2017. Podstawowe zasady, które powinny być respektowane prze psychologa. W: Etyka zawodu psychologa. red. Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Topelitz-Winiewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 125-146.

Twardowski, Jan. 2007. Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Dom Wydawniczy Bellona.

Walecka-Jankowska, Katarzyna. 2013. Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 3000, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 131-140.

Wereda, Wioletta. 2015. Orientacja na zaufania w budowaniu relacji z interesariuszami w organizacji. W: Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. red. Tadeusz Borys Piotr Rogala Paweł Skowron. 376, Wrocław. 216-232.

Wyrębek, Henryk. 2013. Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”. Seria: Administracja i Zarzadzanie, 24.293–303.

Żółkowska, Teresa. 2015. Zaufanie. Szkice teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles