DIAGNOZA SYTUACJI EDUKACYJNEJ I OSOBISTEJ STUDENTÓW PO OKRESIE NAUKI ZDALNEJ W CZASIE PANDEMII COVID -19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(13)

Słowa kluczowe:

edukacja zdalna, kształcenie online, pandemia Covid-19, studenci

Abstrakt

Edukacja zdalna stała się  w dzisiejszym świecie uznaną, ale i konieczną formą kształcenia studentów, która wobec  sytuacji globalnego zagrożenia, zastąpiła nauczanie stacjonarne. Uczelnie podjęły trud dostosowania kształcenia online do potrzeb studiujących. Niesie to za sobą wiele możliwości i ułatwień, ale i przysparza też trudności. Artykuł ma na celu przyjrzenie się opiniom studentów podejmujących się refleksji nad takim modelem nauczania kryzysowego zarówno od strony ich sytuacji edukacyjnej, jak i osobistej.

Bibliografia

Arystoteles. 2002. Polityka. Warszawa: De Agostini.

Ćwikliński, Andrzej. 2005. Edukacja wobec zagrożeń i złożoności cywilizacyjnych, W: Dialog o edukacji- wobec zmian w globalizującym się świecie. red. Anna Karpińska. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Długosz, Piotr. 2020. Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Giddens Antony. 2006. Socjologia, Warszawa: PWN.

FLOW Centrum Badawcze. 2020. Jak studenci postrzegają nauczanie zdalne?

www.makeitflow.pl 4. Kształcimy zdalnie … czyli jak? Warszawa: Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Gazeta Wyborcza. 2021. Studenci. Kto i dlaczego boi się zdalnego nauczania? https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27385349,magazyn-studenci-kto-sie-boi-konca-zdalnego-nauczania.html?disableRedirects=true, z 30.07.2021, [dostęp:19.08.2021].

Morbitzer Janusz. 2020. Edukacja w epoce współczesnych kryzysów, ,,Studia Edukacyjne”, 56. http://cse.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/56.pdf.

Pyżalski, Jacek. Poleszak, Wiesław. Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii. 2020. W: Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid- 19- Z dystansem

o tym co obecnie robimy jako nauczyciele, red. Jacek Pyżalski . Warszawa: Wydawnictwo EduAkcja.

Półturzycki, Józef. 2014. Niepokój o edukację, Warszawa –Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji- PIB.

Wiktorzak, Agnieszka. Busłowska, Ewa. 2014. Teorie nauczania a projektowanie rozwiązań elearningowych, ,,Logistyka”, nr.6.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles