PEDAGOGIKA PRZYGODY, A EFEKTYWNOŚĆ ZAJĘĆ TERENOWYCH W ZAKRESIE WARTOŚCI POZNAWCZYCH HISTORII, KULTURY I TRADYCJI OBSZARU REWITALIZACJI NA PRZYKŁADZIE WŁOCŁAWKA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(12)

Słowa kluczowe:

pedagogika przygody, rewitalizacja, zajęcia w terenie, poznawanie historii, tradycji i kultury

Abstrakt

  Na gruncie polskim pedagogika przygody jest stosunkowo młodą subdyscypliną dopiero się kształtującą. Celem pedagogiki przygody jest całościowy rozwój osobowości, czyli inaczej ujmując kształcenie umiejętności miękkich przez zastosowanie programu przygodowego - zaplanowanej sekwencji celowych działań. Uczeń w warunkach naturalnych musi się zmierzyć ze swoimi ograniczeniami, ale także odkrywa swoje nowe możliwości. Wyjście z sytuacji szkolnej uwalnia ludzi od konieczności odgrywania narzuconych ról. Powoduje, że wszyscy stają się równi wobec zadania, które mają do wykonania. W wyniku realizacji zaplanowanych działań przygodowych u uczestników dokonuje się transfer wiedzy, poszerza się strefa komfortu, wzrastają umiejętności współpracy, rozwiązania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwija kreatywność (Palmar-Kabacińska 2020, s.77).

   Edukacja na zewnątrz może stanowić wyzwanie i szansę dla budowania nowych perspektyw pedagogicznych. Jej istota tkwi w kreowaniu szczególnie sprzyjających warunków do doświadczania w przestrzeni oraz doświadczania przestrzeni zgodnie
z potrzebami i zasadami uczniów.

   Rewitalizacja centrów miast jest ważnym ogniwem działalności samorządów, tak jest również we Włocławku, w którym realizowane są przedsięwzięcia wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028. Aby w sposób bardziej dogłębny poznać tradycje, kulturę i historię miasta należy pokusić się o przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy nie w salach lekcyjnych, ale właśnie w obszarze rewitalizowanym, aby miały możliwość przeżycia przygody, obcowania ze Śródmieściem Włocławka jego charakterystyczną zabudową i niepowtarzalnymi zabytkami. Pozyskana
w taki sposób wiedza zapewne na długo wpisze się w pamięć młodego człowieka i pobudzi
w nim ciekawość poznawania w sposób bardziej dyskursywny zjawisk związanych z kulturą, historią i tradycją starej części miasta Włocławka.

Bibliografia

• Edukacja Przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykład, kontekst red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Warszawa 2020

• Forman E., Mieć czy być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010

• Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych, praca zbiorowa pod red. A. Jadach-Sepioło, Ministerstwo Inwestycji

i Rozwoju, Warszawa 2018.

• Moraczewska B., Rewitalizacja a zmiany w przestrzeni funkcjonowania przedszkola

i szkoły na przykładzie miasta Włocławek, [w:] Przestrzenie edukacyjne przedszkola

i szkoły. Wybrane zagadnienia pod red. L. Marszałek, A. Grudnia, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2021.

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1777).

• Skubiak B., Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych, Studia

i Prace WNEiZ US nr 51/1 2018, Problemy teoretyczne i metodyczne, s. 24; Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej, Publikacja powstałą w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

• Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 roku.

• Edukackja Przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty pod red. E. Palamer- Kabacińska, A. Leśny, Wydawnictwo Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2020.

• Michalak R., ParczewskaT., (Nie)Obecność outdoor education w kształceniu szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.

• Kwaśnica R., O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, t. 18, nr 3(71), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016, s. 23-24.

• Palmar-Kabacińska E., Pedagogika przygody- uczenie się bycia razem, uczenie się wspólnego działania, Kultura i Edukacja 2020, nr 1(127), Wydawnictwo, Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 69-90.

• Zielińska H., Ivan Illich- między romantyzmem, a anarchizmem pedagogicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.

• Rogers C. R, Sposób bycia, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2002.

• Brzezińska A, Nowotnik A, Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka

w środowisku przedszkolnym i szkolnym , „Edukacja”, nr 1, Warszawa 2012, s. 61-74.

• Komunikat ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

• Rogers C. R., Sposób bycia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles