PODEJŚCIA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH MŁODSZYCH DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2022.15(15)

Słowa kluczowe:

specyficzne trudności w uczeniu się, specjalne potrzeby edukacyjne, metody pracy z młodszymi dziećmi

Abstrakt

Tematyka artykułu dotyka problemu specyficznych trudności w uczeniu się (STU) w odniesieniu do metod pracy stosowanych przez nauczycieli języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach młodszych szkoły podstawowej. Ze względu na podnoszone uwagi dotyczące gotowości do pracy, a przede wszystkim odpowiedniego doboru metod pracy przez nauczycieli języka obcego zatrudnionych w klasach integracyjnych (Bogdanowicz 2011, Plichta 2012, Sikora-Banasik 2017), autorka tekstu postanowiła przeprowadzić badanie
jakościowe metod pracy stosowanych
przez nauczycieli języka angielskiego
i porównać je do metod stosowanych
przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Szczególną uwagę w przedmiotowym
badaniu zwrócono na techniki
pracy, które wspierają zrównoważony
rozwój psychofizyczny dzieci. Wyniki
przeprowadzonego badania jakościowego
ujawniły znaczące różnice pomiędzy
badanymi grupami nauczycieli. Okazało
się, że nauczyciele języka obcego rzadko
stosują metody oraz formy pracy przyjazne
rozwojowi motorycznemu dzieci,
a prowadzone w klasie działania edukacyjne
nie rozwijają ich autonomii.

Bibliografia

Baines, Lawrence. 2008. A teacher’s guide to multisensory learning. Improving literacy by engaging the senses. Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Brownell, Mary Teresa, Alyson Adams, Paul T.Sindelar, Nancy Waldron. 2006. Learning from collaboration: the role of teacher qualities. Exceptional Children, vol. 72(2), pp. 169-185. https://www.researchgate.net/publication/228668927_Learning_from_Collaboration_The_Role_of_Teacher_Qualities (accessed: 10.09.2019)

Bogdanowicz, Katarzyna. 2011. Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bogdanowicz, Marta. 1987. Integracja percepcyjno-motoryczna a specjalne trudności w czytaniu u dzieci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASNIE). 2017. Inclusive education for learners with disabilities: study for the PETI Committee. Brussels: European Agency.

Gibson, Sally. 2008. Reading aloud: a useful learning tool? ELT Journal, Vol. 62. Issue 1, pp 29-36.

Instytut Badań Edukacyjnych. 2014. Raport o stanie edukacji: liczą się nauczyciele. Red. Federowicz, Michał, Jolanta Choińska-Mike, Dominika Walczak. Warszawa: IBE.

Merisuo-Storm, Tuula. 2006. Girls and boys like to read and write different texts. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 50, pp 111-125.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MEN). 2005. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Dziennik Ustaw z 2005 nr 19, poz. 167 [Journal of Laws of 2005. No. 19 item 167]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (MEN). 2008.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik Ustaw z 2009, nr 4, poz. 17 [Journal of Laws of 2009, No. 4 item 17].

Muszyński, Marek/ Dorota Campfield/ Magdalena Szpotowicz. 2015. Badanie efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Warszawa: IBE.

Perfetti, Charles. 2007. Reading ability: Lexical quality of comprehension. Scientific Studies of Reading, Vol. 11, Issue 4, pp 357-383.

Pierangelo, Roger/ George Giuliani. 2008. Classroom management for students with emotional and behavioural disorders. U.S. California: Corwin Press.

Plichta, Piotr. 2012. Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej – kontekst nauczycielski in Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji. Red. Podgórska-Jachnik, Dorota. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Siek-Piskozub, Teresa. 2001. Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sikora-Banasik, Dorota. 2017. Program nauczania języka angielskiego kl. I-III. Warszawa: Nowa Era

World Health Organisation. 2010. International classification of disorders ICD-10. https://icd.who.int/browse10/2010/en (accessed on 06.10.2019)

Westwood, Peter Stuart. 2004. Learning and learning difficulties: Cross-curricular perspectives. Camberwell, Victoria: ACER Press.

Zawadzka-Bartnik, Elżbieta. 2010. Nauczyciele języków obcych i ich niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Impuls.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-07-26

Numer

Dział

Articles