NAUCZANIE ETYKI ŻYCIA SPOŁECZNEGO JAKO PODSTAWOWE ZADANIE SZKOŁY U PROGU LAT DWUDZIESTYCH XXI WIEKU. WSTĘP DO BADAŃ

Autor

  • Łukasz Bandoła Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.19251/sej/2021.14.2(16)

Słowa kluczowe:

zmiana społeczna, społeczeństwo ponowoczesne, nauczanie, wychowanie, wyrównywanie szans edukacyjnych, system edukacji, system wartości, zasady moralne, zasady etyczne, etyka życia społecznego, konsumpcjonizm, szkoła.

Abstrakt

Autor stawia śmiałą tezę, że jednym z podstawowych i najważniejszych zadań współczesnej szkoły powinno być nauczanie etyki życia społecznego. Stwierdza, że szybko zmieniający się świat i dynamika społeczna ostatnich lat doprowadziła polski system edukacji do krytycznego momentu w zakresie podejścia do wychowywania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Autor stawia tezę, że kwestia wychowania młodzieży jest obecnie sferą najbardziej zaniedbaną w systemie edukacji, a skutki tych zaniedbań będą fatalne dla przyszłości naszego społeczeństwa i kraju w wielu aspektach życia oraz gospodarki. Autor uważa, że zaniedbanie zadań wychowawczych przez instytucje do tego celu powołane, takie jak szkoły, ale również przez instytucję rodziny, jest obiektywnym czynnikiem, który powoduje spadek jakości życia społecznego w dłuższej perspektywie. Wymaga to wprowadzenia pilnych systemowych reform w tym obszarze. Autor przedstawia wstępne propozycje działań wychowawczych, prowadzonych przez placówki edukacyjne, służących rozwojowi korzystnych postaw etycznych społeczeństwa w przyszłości. Postuluje wprowadzenie nowego przedmiotu nauczania obejmującego kwestie etyki życia społecznego.

Bibliografia

Bibliografia i netografia

Opracowania ogólne:

Arendt, Hannah. 1994. Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Baudrillard, Jean. 2006. Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Bauman, Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Castells, Manuel. 2011. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, Anthony. 2006. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzywkowska, Justyna. 2019. Konkordat Jako Element Polskiego Systemu Prawa Wyznaniowego. Studia Prawnoustrojowe, nr 46 (grudzień), 177-87. https://doi.org/10.31648/sp.5328.

Potyrała, Katarzyna i Ilona Żeber – Dzikowska. 2018. Nowe obszary wolności i zniewolenia człowieka. Wybrane aspekty biologiczno – społeczno – edukacyjne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szacki, Jerzy. 2006. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka, Piotr. 2010. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Sztompka, Piotr. 2016. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szymański, Mirosław, Józef. 2014. Edukacyjne problemy współczesności. Kraków – Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Akty normatywne:

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. z 2018 r., poz. 467

Netografia:

Encyklopedia PWN, hasło: etyka. Dostęp: 20.12.2020. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html

Adhortacja Apostolska „Evangelii Gaudium” Ojca Świętego Franciszka z 2013 r. Dostęp: 20.12.2020. https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_pl.pdf

Derek K Chu, Elie A Akl, Stephanie Duda, Karla Solo, Sally Yaacoub, Holger J Schüneman. 2020. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, Volume 395, ISSUE 10242, P1973-1987, June 27, 2020. Dostęp: 21.12.2020. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9.

Adamiak, Jerzy. 2020. Europa zaostrza prawo ws. noszenia maseczek. Oto przepisy z poszczególnych krajów. Dostęp: 21.12.2020. https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/7794495,noszenie-maseczek-europa-zaostrza-prawo-ws-noszenia-maseczek-oto-przepisy-z-poszczegolnych-krajow.html

Tekst: Choroby a ciężki przebieg koronawirusa zamieszczony na portalu Trójmiasto.pl. Dostęp: 21.12.2020. https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Choroby-a-ciezki-przebieg-koronawirusa-n150649.html

https://podstawaprogramowa.pl, Dostęp: 22.12.2020.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-12-15

Numer

Dział

Articles